Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:735 (2005-2006)
Innlevert: 05.04.2006
Sendt: 06.04.2006
Besvart: 21.04.2006 av justisminister Knut Storberget

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser går ned (dager fra anmeldelse til påtaleavgjørelse). I 2005 var gjennomsnittiden for landet på 128 dager, med Vestfold på topp med 71 dager. Nederst og dårligst i klassen ligger Vestoppland politidistrikt med 203 dager i gjennomsnitt.
Hvorledes vil statsråden medvirke til at Vestoppland politidistrikt får en hurtigere saksbehandlingstid?

Begrunnelse

2005 resultatene viser at saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser er innenfor målet, og fristsakene behandles raskere. 2005 er resultatmessig det beste år i moderne tid med kortere saksbehandlingstid og betydelig mindre restanser. Det går den rette veien, men det er til dels store forskjeller mellom politidistriktene. De flinkeste med Vestfold har en behandlingstid på 71 dager i snitt og Sunnmøre med en behandlingstid for ungdomssaker på gjennomsnittlig 29 dager. Nederst på listen og med den lengste behandlingstiden fra anmeldelse til påtaleavgjørelse var i 2005 Vestoppland med et gjennomsnitt på hele 203 dager.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Rask oppklaring er viktig, og nedgangen i saksbehandlingstiden for oppklarte forbrytelser de siste årene er derfor gledelig. At saksbehandlingstiden varierer mellom politidistrikter er ikke unaturlig, og det kan tenkes flere årsaker til slik variasjon. Jeg har derfor forelagt ditt spørsmål for Politidirektoratet.

Direktoratet skriver i sitt svar at det er flere årsaker til at Vestoppland har den dårligste måloppnåelsen i 2005 når det gjelder saksbehandlingstid for forbrytelser. Dels skyldes dette den generelle restansesituasjonen og dels manglende personell på påtalesiden. Direktoratet har i den løpende styringsdialogen med Vestoppland politidistrikt derfor har hatt særlig fokus på måloppnåelse innenfor straffesaksområdet, og politidistriktet har iverksatt tiltak for å redusere straffesaksrestansene for derigjennom å redusere den lange saksbehandlingstiden.

Etter første kvartal 2006 er saksbehandlingstiden ved politidistriktet redusert til 163 dager.

Direktoratet opplyser videre at de har fått forsikringer fra politimesteren om at arbeidet med å redusere saksbehandlingstiden vil fortsette, og direktoratet antar derfor at politidistriktet ytterligere vil redusere saksbehandlingstiden for forbrytelser i 2006.