Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:754 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Hafslund Nett AS skal nå bygge en kraftlinje fra sentrum i Moss til Mosseporten. Kommunene og beboere har bedt om at ledningen legges i bakken, Beboere og kommunene har valgt å ikke undertegne minnelige avtaler. Moss bystyre har vedtatt å bevilge 1,5 mill. kr og gå i dialog med Hafslund for å få ledningen i bakken. Dette er nytt trekk i den forstand at beboere har fått skriv om at det skal bygges for inn til 132 kV.
Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Moss kommunes initiativ?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet gav i 2003 Hafslund Nett AS anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en 50 kV kraftledning mellom Moss og Mosseporten transformatorstasjoner i Moss kommune.

Kraftledningen erstatter eksisterende 50 kV kraftledning mellom Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. Avgjørelsen ble fattet etter klage fra Moss kommune og en grunneier som ønsket fremføring som jordkabel. I 2004 fattet Miljøverndepartementet vedtak om å ta til følge NVEs innsigelse mot Moss kommunes vedtak om reguleringsplan for en løsning med jordkabel i samme sak.

Ved Olje- og energidepartementets vedtak av 26. oktober 2005 fikk Hafslund Nett AS forhåndstiltredelse for anlegget.

Ved konsesjonsbehandling av kraftledningssaker etter energiloven og ekspropriasjonslovgivningen legger NVE og Olje- og energidepartementet til grunn de vurderinger og tilrådinger Helse- og omsorgsdepartementet og Statens strålevern gir om elektromagnetiske felt og helse. Tilrådingene bygger på den forvaltningsstrategi som ble fastlagt av Stortinget først i 1998 og på ny ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2000-2001).

NVE og Olje- og energidepartementet har ved behandlingen av denne kraftledningssaken foretatt en helhetlig vurdering og avveining av samtlige fordeler og ulemper ved tiltaket og de ulike alternativer med luftledning og kabel. I disse vurderingene inngår alle relevante hensyn så som helsemessige forhold, nærføring, ulike arealbruksinteresser, estetikk, miljø, økonomi, tekniske og systemmessige forhold, landskap, kulturminner mv.

Det foreligger ikke noe grunnlag for at forvaltningen kan omgjøre eller trekke tilbake de tillatelsene som er gitt med endelig virkning i saken.

Hafslund Nett AS har opplyst at byggearbeidene er påbegynt i tråd med de endelige tillatelsene og at anlegget forventes ferdigstilt i juni.

Statens strålevern har ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport med konkretisering og utdyping av forvaltningsstrategien ved fremføring av nye kraftledninger og anlegg av nye boligområder, skoler og barnehager etc. i nærheten av kraftledninger.

Det ble gitt en første tilbakemelding til Stortinget i St.prp. nr. 65 (2004-2005).

Arbeidsgruppens endelige rapport fremgår av Strålevern Rapport 2005:8 "Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg" som ble avgitt 1. juni 2005. Rapporten var på høring høsten 2005.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for tiden i samråd med Olje- og energidepartementet og andre berørte departementer med den endelige tilbakemeldingen til Stortinget om en konkretisering og utdyping av forvaltningsstrategien.