Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:755 (2005-2006)
Innlevert: 06.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 24.04.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å unngå at Kirkenes Transit på grunn av strenge miljøkrav og lite smidighet fra Statens forurensningstilsyn blir tvunget til å flytte sin virksomhet ut av landet?

Begrunnelse

Kirkenes Transit har fått tillatelse til, under streng beredskap, å foreta omlastning av 25 fartøyer i Varangerfjorden utenfor Kirkenes. Til tross for at Rieber-Mohn-utvalget som la grunnlaget for laksefjordvernet la til grunn av det var lakseoppdrett som skulle ut av laksefjordene og ikke annen virksomhet, kan det synes som om Kirkenes Transit har fått strengere krav til sin virksomhet enn det ellers ville vært grunnlag for i medhold av annen praksis og forurensningslov, på bakgrunn av nettopp laksefjordvernet. Videre opplever Kirkenes Transit lite smidighet i forhold til å få tilgang til alternative omlastingslokaliteter når dette er nødvendig av miljøhensyn. Å få tilgang til slike lokaliteter kan ikke vente flere dager og uker mens to oljetankere ligger og venter. Avslutningsvis vil jeg peke på at dersom denne virksomheten skulle bli flyttet fra den lokaliteten, vil det fortsatt være behov for like mange omlastninger, de vil rett og slett bli flyttet til en annen lokalitet i Barentshavet, enten i en annen norsk fjord eller i åpent farvann. Uansett vil risikoen for alvorlige uhell da øke.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn fattet 7. november 2005 vedtak om beredskapskrav for 25 skip til skip-omlastinger av gasskondensat for Kirkenes Transit i Bøkfjorden. Statens forurensningstilsyns beredskapsvedtak er påklaget av Norsk Ornitologisk Forening, WWF Norge, Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund og Kirkenes Transit. Saken er nå til klagebehandling i departementet og jeg kan derfor ikke uttale meg konkret om departementets saksbehandling.

Jeg er kjent med at Kirkenes Transit på grunn av isforholdene i Ropelvbukt har tatt kontakt med Statens forurensningstilsyn for å få vurdert mulighetene for omlasting i Korsfjorden. Statens forurensningstilsyn gav selskapet tilbakemelding i brev av 7. april 2006. Statens forurensningstilsyn viser i brevet til at de har vurdert den foreslåtte omlastningsposisjonen på bakgrunn av materiale innsendt 31. mars 2006 og den eksisterende dokumentasjonen for omlastingene i Ropelvbukt. Statens forurensningstilsyn har også innhentet råd fra Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmannen i Finnmark og spesielt bedt om en vurdering av miljøforholdene på denne tiden av året i den alternative posisjonen. På denne bakgrunn fant Statens forurensningstilsyn ikke å kunne gi klarsignal til den alternative omlastingsposisjonen i Korsfjorden.

Statens forurensningstilsyn viser blant annet til at den alternative posisjonen er vesentlig nærmere Neidenelva, og at Neiden er det eneste området i dette fjordsystemet som, selv før det tas hensyn til villaksen, har høyeste rangering for miljøsårbarhet.

Statens forurensningstilsyn viser videre til at dersom det skal gjennomføres omlastningsoperasjoner i Korsfjorden, vil dette under alle omstendigheter kreve en ny og grundig vurdering av beredskapen.