Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:757 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 07.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Kystverkets lagre inneholder mye gammelt utstyr, særlig gjelder dette oljelensene. Kystverket har tidligere estimert et kortsiktig investeringsbehov på 100 mill. kr.
Hva vil Regjeringen foreta seg for å få utbedret denne situasjonen?

Begrunnelse

Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) bytter alle sine lenser i løpet av et par år. Deres lenser er i snitt rundt 15 år gamle. De statlige oljevernlagre under Kystverkets kontroll har i stor grad lenser som er eldre enn dette, Kystverket har i rapporter nevnt 17 år. I tillegg finnes det mye annet gammelt utstyr på disse lagrene. Dette gjelder både dispergeringsutstyr, skimmere og annet. I tillegg til et kortsiktig behov for 100 mill. kr, er det grunn til å anta at de årlige bevilgninger til dette utstyret også må økes for å unngå et fremtidig etterslep.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Som ansvarlig statsråd for den statlige oljevernberedskapen er jeg opptatt av at beredskapen skal være god, og av at man har godt og riktig utstyr for bruk under oljevernaksjoner. Temaet representanten Lien har tar opp, ble tatt opp i St.meld. nr. 14 (2004-2005) På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap:

"Som følge av aldersfordelingen på eksisterende oljevernutstyr, vil det foretas en nærmere vurdering av oljevernmateriellets levetid og utskiftingsbehov."

I forbindelse med Stortingets behandling av nevnte St.meld. nr. 14 (2004-2005), jf. Innst. S. nr. 178 (2004-2005) ble det fra komiteens flertall i pkt. 2.5 bedt om at det utarbeides en konkret plan om oppgradering og styrking av mellom- og hoveddepotene, og at Stortinget blir orientert om dette arbeidet på egnet måte.

Saken er blitt fulgt opp gjennom at Kystverket har utarbeidet en rapport om status for beredskapsmateriell for oljevern i forhold til anbefalt beredskapsnivå. Rapporten er nå til behandling i departementet.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med orientering om denne saken på et senere tidspunkt.