Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:774 (2005-2006)
Innlevert: 19.04.2006
Sendt: 19.04.2006
Besvart: 26.04.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Trygdeetatens arbeidslivssenter i Møre og Romsdal har fått tildelt 1,4 mill. kr til drift i inneværende år. Til sammenligning var senterets budsjett i 2005 på 3,2 mill. kr. På grunn av lite ressurser måtte senteret allerede i mars i år stoppe bruken av tilretteleggingstilskudd, og dette slår svært uheldig ut for senterets mulighet til å bistå personer søm ønsker å bli inkludert på arbeidsmarkedet.
Vil statsråden legge til rette for at nevnte arbeidslivssenter kan opprettholde samme driftsnivå i 2006 som i 2005?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg viser til at tilretteleggingstilskuddet er en rammebevilgning over folketrygden kap. 2650 post 73. Tildelt ramme for tilretteleggingstilskuddet i 2006 er på 42,7 mill. kr. Bevilgningen i 2006 ble i forbindelse med budsjettprosessen satt lik det faktiske forbruk i 2004. Budsjettforslag til tilretteleggingstilskuddet fra regjeringen Stoltenberg II er identisk med forslag som ble fremmet av regjeringen Bondevik II.

Forskrift for tilretteleggingstilskudd ble sist endret fra 2. mars 2005. For å ivareta god budsjettkontroll har det gjennom hele 2005 vært rapportert månedlig på forbruk av tilretteleggingstilskuddet. Dette er en praksis som er videreført i 2006. Av en total ramme i 2005 på 91,4 mill. kr er det regnskapsført 71,3 mill. kr. Mindreforbruk for 2005 vil bli overført til 2006, slik at disponibelt beløp for tilretteleggingstilskuddet for 2006 er vel 62 mill. kr. Midlene fordeles til det enkelte fylke etter en fordelingsnøkkel.

En ny IA-avtale ble inngått 14. desember 2005 for perioden 2006-2009. I avtalen er det enighet om at avtalepartene i løpet av første halvår 2006 skal komme tilbake med en konkretisering av målformuleringene nasjonalt og på virksomhetsnivå, samt utvikling og tilpasning av virkemiddelbruken. Det pågår nå en prosess mot partene i arbeidslivet med vurdering av den samlede virkemiddelbruken, herunder tilretteleggingstilskuddet.