Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:781 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 20.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det nye regelverket for moms på overnattinger foreslåes gjennomført av Skattedirektoratet ved registrering av utenlandske turoperatører i avgiftsmanntallet. Operatørene vil bli pålagt utgående merverdiavgift selv om bedriftene ikke har forretningssted i Norge og arbeidet er utført i utlandet.
Hvordan vil finansministeren bidra til at norsk reiseliv, solgt fra utlandet, ikke får en slik særnorsk avgiftsbehandling som svekker turistnæringens konkurranseevne og resulterer i at færre turister kommer til hit til landet?

Begrunnelse

Turistnæringen er en svært viktig inntektskilde for Norge. Derfor foreslo Bondevik II-regjeringen en betydelig økning i bevilgningene til markedsføring av Norge som turistdestinasjon i budsjettet for 2006. Forslaget ble ikke endret av den nye regjeringen. I de offisielle planer for utvikling av reiselivsnæringen er det forutsatt en betydelig vekst i antall besøkende i Norge i årene frem til 2010. Registreringsplikt for utenlandske turoperatører i det norske avgiftsmanntallet vil være en hemsko i konkurransen om turister og vil bidra sterkt til at de ambisiøse mål for næringens utvikling ikke nås. Det vil være vanskelig å oppnå forståelse blant turister og operatører for at kostnadsnivået økes betydelig på grunn av særnorske avgifter på arbeid som ikke utføres i vårt land.
Hensikten med endringene i merverdiavgiftsloven var å gjøre systemet enklere og mer ubyråkratisk for turistnæringen. I tillegg medførte endringene et redusert avgiftsnivå for mange bedrifter. Altså samlet sett en forbedret konkurranseevne for norsk reiselivsnæring. Skattedirektoratets regelfortolkninger og forslag til ordninger vil i stedet bidra til nye byrder for næringen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Stortinget har enstemmig vedtatt at det skal være merverdiavgift på hotellovernatting. Dette innføres med virkning fra 1. september 2006. Hotellnæringen har også vært positiv til forslaget, hvilket ikke er så unaturlig da innføringen av merverdiavgift på overnattinger er anslått til å innebære et tap for staten på om lag 200 mill. kr på årsbasis. Bakgrunnen for at det her oppstår en fordel for hotellene er at disse bare skal legge 8 pst. merverdiavgift på overnattingen, samtidig som de kan trekke fra 25 pst. merverdiavgift på alle sine anskaffelser til bruk i overnattingsvirksomheten. Alle andre land i EØS-området har for øvrig merverdiavgift på overnattingstjenester allerede.

Når det gjelder forholdet til utenlandske aktører og deres avgiftsplikt i Norge, bygger vårt regelverk på en forutsetning om at det i minst mulig grad skal oppstå en konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører. Innledningsvis er det helt klart at alle som overnatter på norske hoteller skal betale merverdiavgift ved overnattinger etter 1. september. Dette gjelder uansett om det er nordmenn eller utlendinger som overnatter, og uansett om overnattingen bestilles direkte, over Internett eller via norsk eller utenlandsk turoperatør. I alle disse tilfellene skjer det en overnatting i Norge, som det skal betales norsk merverdiavgift av. Det samme gjelder andre tjenester slik som serveringstjenester og transporttjenester som utføres i Norge. I alle disse tilfellene forbrukes tjenesten i Norge, og det skal derfor betales merverdiavgift av tjenesten i Norge. Dette er for øvrig helt i tråd med internasjonalt regelverk for beskatning av slike tjenester.

For å oppnå den ønskede nøytralitet mellom norske og utenlandske aktører, kan det i noen tilfeller være nødvendig å pålegge en utenlandsk virksomhet uten fast forretningssted i Norge å registrere seg for merverdiavgift i Norge. Dette forutsetter imidlertid at den utenlandske virksomheten driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge. Uten slike regler ville man lett fått en situasjon der norske virksomheter flytter utenlands for å unngå avgiftsplikt i Norge.

Om utenlandske turoperatører faktisk skal anses for å drive (avgiftspliktig) virksomhet i Norge, beror på anvendelse og tolkning av generelle regler. Det er derfor ikke innført, verken av Finansdepartementet eller Skattedirektoratet, særskilte regler som gjelder for eksempel hotellovernatting som selges eller formidles av utenlandske turoperatører. Ved tolkningen av dette generelle regelverket skal det for øvrig sees hen til at det ikke skal oppstå null eller dobbel avgift på samme tjeneste, for eksempel overnatting eller formidling av overnatting. Dersom den utenlandske turoperatøren for eksempel kan dokumentere at tjenesten også er avgiftspliktig der denne er etablert, vil dette være et sterkt tolkningsmoment for at det ikke i tillegg skal betales merverdiavgift av tjenesten i Norge. Men dette innebærer også at dersom tjenesten ikke er avgiftspliktig der turoperatøren er etablert, men for eksempel blir fritatt merverdiavgift som en eksport, vil det ikke være så urimelig at tjenesten blir avgiftsberegnet i Norge dersom den også forbrukes i Norge. Og dersom den utenlandske virksomheten blir registreringspliktig for merverdiavgift i Norge, vil dette også innebære at vedkommende får direkte fradragsrett for merverdiavgift i Norge. I noen tilfeller kan det derfor være at den utenlandske virksomheten faktisk ønsker en slik registrering.

Som et utgangspunkt mener jeg at våre generelle regler på dette området ikke medfører noen konkurranseulempe for norsk turistnæring. Jeg kommer imidlertid til å følge opp ditt spørsmål i forholdet til Skattedirektoratet, særlig når det gjelder den nærmere tolkningen av i hvilke tilfeller en utenlandsk turoperatør driver avgiftspliktig virksomhet i Norge og derfor bør registreres for merverdiavgift i Norge. Det vil også bli gitt en nærmere omtale av dette spørsmålet i Revidert nasjonalbudsjett.