Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:785 (2005-2006)
Innlevert: 20.04.2006
Sendt: 21.04.2006
Besvart: 28.04.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Utvidelse av E18 på strekningen Elvestad i Østfold-Vinterbro i Akershus er under utredning. Vegdirektoratet forkastet alt i utgangspunktet det alternativ som er kalt "Ski øst", men etter et initiativ fra Ås Senterparti, der statsråden så vel som sin kollega og partileder Aslaug Haga var til stede på årsmøtet, har dette alternativet kommet inn igjen.
Har statsråden på noen måte gitt signaler om at Ski øst skal konsekvensutredes som aktuelt alternativ?

Begrunnelse

Østtraseen gjennom Ski kommune vil gå gjennom deler av Sørmarka (ca. 10 km innenfor markagrensa) og danne en vegg mellom bebyggelse og marka, med store naturinngrep. Både av den grunn, for å knytte traseen til trafikknutepunktet Vinterbro, av hensyn til trafikkmønsteret generelt og kostnadene, har Statens vegvesen ved flere anledninger forkastet dette som et reelt alternativ. Det kom derfor ikke med i utredningsprogrammet som Vegdirektoratet vedtok i 2003.
Mange undrer seg derfor over at det på nytt er fremmet, og figurerer i den silingsrapporten som nå er til høring i de berørte kommuner. Initiativet til dette er kommet fra Ås Senterparti, og et flertall i Ås formannskap (6 mot 3 stemmer) har sluttet seg til det. Det er legitimt av lokalpolitikerne i Ås å fremme sine interesser, men samtidig vil deres løsning påføre nabokommunene store ulemper.
Det er kjent at statsråden sammen med kollega og partileder Aslaug Haga, som er fra Ås, var til stede på årsmøtet i Ås Senterparti i november i fjor, der utvidelse av E 18 var ett av temaene. Ifølge Østlandets Blad den 18. april 2006, lovet statsråd Haga i dette møtet at "folket i Ås skal bli hørt".
Mange spør om det er en sammenheng mellom dette doble statsrådsbesøket, kommunalministerens utsagn og det faktum at et alternativ som vegmyndighetene har avvist, plutselig er med i prosessen igjen. Initiativet i Ås ble tatt før regjeringsskiftet, men høringsrunden ble innledet på nyåret i år. Spørreren har ingen grunn til å tro at det er gitt politiske føringer i denne saken, men det er viktig for ryddigheten i den videre prosessen at statsråden rydder enhver tvil om dette av veien.
Kommunene Hobøl, Oppegård og Ski går alle imot Ski øst som aktuelt alternativ. Det tilfredsstiller altså heller ikke vegvesenets hovedkrav om tilknytning til Vinterbro, vil bli vesentlig dyrere, og vil trolig føre til at trafikken vil bli delt mellom gammel og ny trasé. Utredning av et helt nytt alternativ vil kunne forsinke en løsning med flere år. E 18 på den aktuelle strekningen er en farlig vei med mange ulykker, og det er derfor viktig å bedre standarden så fort som mulig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Svaret på spørsmålet er nei, og de insinuasjoner som kan ligge i spørsmålet om utenforliggende hensyn er grunnløse. Vegdirektoratet fastsatte utredningsprogrammet 5. februar 2003. I vedtaket er aktuelle korridorer beskrevet (alternativ "Ski øst" var ikke med for videre utredning).

I Statens vegvesen Region øst fikk prosjektorganisasjonen for ny E18 i Østfold oppgaven med å gjennomføre planprosessen med konsekvensutredning og kommunedelplan fram til Vinterbro. Planoppstart ble varslet i januar 2005.

Det ble bedt om innspill til forestående planlegging, og i flere uttalelser ble det bemerket at alternativ "Ski øst" burde utredes. Statens vegvesen sendte kopi av uttalelsene til kommunene for eventuell videre behandling i brev av 20. april 2005. Ås formannskap fattet følgende vedtak 25. mai 2005: "Ås kommune ber om at Statens vegvesen utreder alternativ øst for Ski sentrum."

Planprosessen fortsatte med verdi- og sårbarhetsanalyser i henhold til utredningsprogrammet.

Statens vegvesen Region øst valgte sommeren 2005 å imøtekomme innspill i forbindelse med planoppstart ved å ta en ekstrarunde (silingsfase) med å utrede traséalternativer for E18 i tillegg til dem som er fastsatt i utredningsprogrammet. I denne runden har alternativ "Ski øst" kommet med.

Det er laget en silingsrapport (datert 14. oktober 2005) for underveis i planprosessen å avklare (med politisk forankring) om noen av de undersøkte alternativene kan anses så uaktuelle at de kan utgå for videre utredning. Silingsrapporten inneholder en summarisk gjennomgang av alle alternativer som har vært drøftet i prosjektet. Silingsrapporten har vært ute til høring hos berørte etater og varslet ved annonsering slik at også private har kunnet gi uttalelser. Silingsrapporten ble deretter sendt kommunene (Oppegård, Ski, Ås og Hobøl) til behandling.

Per dags dato gjenstår behandling av silingsrapporten i Ski kommune. Kommunestyret skal behandle rapporten den 3. mai 2006. Ås kommune har administrativt opprettholdt kravet om at alternativ "Ski øst" skal utredes. Oppegård og Hobøl kommuner har gått mot videre utredning av alternativ "Ski øst".