Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:797 (2005-2006)
Innlevert: 24.04.2006
Sendt: 25.04.2006
Besvart: 03.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I svar av 7. april til Solvik-Olsen og i Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) slår statsråden fast at prisområdeinstituttet skal ligge fast. I svaret står det også at et prisområde "skal få virke" før man setter inn andre tiltak. Et slikt tiltak blir av Regjeringen pekt på å være mobile gasskraftverk.
Hvor mange slike mobile gasskraftverk har vi tilgang på, og hvor lenge skal eget prisområde ha eksistert før man går til utkopling av industrien og innfasing av mobile gasskraftverk?

Begrunnelse

Det har fremgått fra flere av regjeringspartienes parlamentarikere, blant annet Ola B. Moe i Adresseavisen 15. mars 2006, at mobile gasskraftverk er en mulig løsning på krisen. Den 16. mars uttaler også statsråden selv til Adresseavisen at "det kan bli nødvendig" med slike mobile gasskraftverk. Mens Arbeiderpartiets Arild Stokkan Grande uttaler til Trønderavisa den 30. mars at "mobile gasskraftverk er uakseptabelt". Disse kraftverkene slipper ut mye mer CO2 enn kullkraftverkene gjør og ca. 3 ganger så mye som et regulært gasskraftverk på Skogn eller Tjeldbergodden ville gjøre selv uten CO2-håndtering.
Regjeringen har sendt energiloven til revisjon i Stortinget uten at man foreslår endringer i prisområdeinstituttet. Det er dermed klart at dersom ikke regjeringspartienes parlamentarikere gjør opprør mot egen regjering og fremmer endringsforslag i Stortinget, så vil prisområdeinstituttet bli videreført. Dette i sterk motsetning til at "prisområde er uaktuelt" slik Asmund Kristoffersen sa til Romsdal Budstikke den 20. april. Når Regjeringens parlamentarikere fra Midt-Norge i Adresseavisen den 11. april blir bedt om å uttale seg om dette, sier både Arild Stokkan Grande (Arbeiderpartiet) og Lars Peder Brekk (Senterpartiet) at høyere strømpris er helt uakseptabelt. Arild S. Grande sier også at Arbeiderpartiet ikke vil godta bruk av mobile gasskraftverk.
Ola Borten Moe sa videre til Adresseavisen den 13. desember 2005 at "Husholdninger og butikker har jevnt over vilje og evne til å betale mye for strømmen," noe som står i kontrast til Regjeringens vilje til å ofre industriarbeidsplasser i tradisjonell industri for å imøtekomme kraftkrisen i Midt-Norge.
Til Adresseavisen den 20. april sier statsråden at han "anser det som uaktuelt at Midt-Norge skal ha en høyere pris på elektrisk kraft enn resten av landet". Dette umuliggjør produksjon av elektrisitet ved hjelp av mobile gasskraftverk ettersom de har en utnyttingsgrad som er ned mot 30 pst. Når man vet at det er vanskelig å få lønnsomhet i vanlige gasskraftverk med utnyttingsgrad på 60-80 pst., er det lett å skjønne at prisen for strømmen man selger fra slike må koste mer enn strømmen gjør i dag.
Dersom statsråden mener at disse sitatene kan tolkes som et helhetlig og betryggende signal fra Regjeringen til innbyggerne i Midt-Norge, beklager jeg at jeg heftet statsråden med dem.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Som nevnt i mitt brev av 7. april i år, og for øvrig uttalt i en del andre sammenhenger, er etablering av nytt prisområde et virkemiddel for håndtering av kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det er også riktig at energiopsjoner for forbruk og bruk av mobile gasskraftverk vurderes som mulige virkemidler av Statnett til bruk i svært anstrengte kraftsituasjoner. Det legges blant annet til grunn at et eget prisområde har fått virke før det settes inn slike tiltak. En innføring av nye prisområder vil blant annet sikre at det flyter mest mulig strøm inn i området som trenger kraften, at vannmagasinene brukes mer forsiktig og at forbruket reduseres. Uten bruk av prisområder vil Statnetts mulighet for å håndtere anstrengte kraftsituasjoner bli betydelig begrenset.

Nye prisområder og beslektede virkemidler må tas i bruk ut fra behovet i den aktuelle situasjonen, og vil for Midt-Norges del blant annet avhenge av tilsiget til vannkraftproduksjonen i området. Dette innebærer at jeg konkret ikke kan angi om og når slike virkemidler eventuelt må tas i bruk, omfanget av virkemidlene og hvor lenge disse skal virke. Dette er forhold som en må vurdere løpende, og som i første rekke Statnett har ansvaret for å vurdere og å ta stilling til.

Når det gjelder konkrete forhold knyttet til bruk av mobile gasskraftverk, forbereder nå Statnett dette. Statnett vil etter planen søke NVE om en prinsipiell godkjenning i løpet av våren. NVE skal også godkjenne eventuell iverksettelse av et slikt tiltak.

Når det gjelder Ot.prp. nr. 61 (2005-2006) om endringer av energiloven, er det helt riktig at den ikke omfatter endringer av reguleringen av systemansvaret og dermed bruken av prisområder i det norske kraftmarkedet.