Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:798 (2005-2006)
Innlevert: 24.04.2006
Sendt: 25.04.2006
Besvart: 04.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Statsråden svarte på spørsmål fra Smaalenenes Avis 20. april d.å. angående Heggen og Frøland tingrett at andre tingretter består selv om de er små med følgende utsagn: "Ja, men da er det også andre hensyn som veier tungt."
Kan statsråden utdype hvilke hensyn dette er som da ikke oppfylles ved Heggen og Frøland tingrett?

Begrunnelse

Statsråden var på befaring i Østfold onsdag 19. april 2006. Ifølge Smaalenenes Avis 20. april 2006 ble blant annet spørsmålet om Heggen og Frøland tingrett drøftet, noe som også er gjengitt i torsdagens avis. Statsråden bedyrer, ifølge avisen, at Heggen og Frølands dager ikke er talt, da Regjeringen mener noe "med å kjøre en full høringsrunde". Dette er en klok uttalelse, men det gjenstår å se hvilket gjennomslag høringen får. Heggen og Frøland tingrett hadde i 2004 ca. 500 rettsmøter. At det vil bli en økning i fremtiden er en realitet da det er fattet beslutninger om utbygging både for Eidsberg og Trøgstad fengsel. I 2005 har det vært en økning i antall meddommersaker med 23 pst., og eiendomssaker har økt med 16 pst. Regionens utvikling, som også Østfoldforskning viser til i forbindelse med fremtidig kommunestruktur for Akershus og Østfold, vil gi de kommunene, som i dag sokner til Heggen og Frøland tingrett, en betydelig befolkningsvekst.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget behandlet St.meld. nr. 23 (2000-2001) Førsteinstansdomstolene i fremtiden den 21. mai 2001 og besluttet at antall førsteinstansdomstoler skulle reduseres fra 92 til 66. Et av hovedargumentene var at man ønsket større domstoler bl.a. for bedre å kunne ivareta den faglige kvaliteten og bedre ressursutnyttelsen. Kommunetilhørigheten ble fastsatt i forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling, jf. kgl.res. 31. august 2001, senere endret ved forskrift 16. desember 2005.

Forslaget til endringer i domstolsstrukturen i Østfold innebærer at domssognet til nåværende Heggen og Frøland tingrett deles mellom Sarpsborg tingrett og nye Follo tingrett i Akershus. Dette medfører at kommunene Marker og Rømskog overføres til Sarpsborg tingrett og de resterende kommunene til nye Follo tingrett.

Jeg har lagt vekt på at domstolstettheten i Østfold er stor og reiseavstanden i fylket blant de korteste i landet. Heggen og Frøland tingrett har en størrelse og bemanning som er mindre enn hva departementet anbefalte ut fra faglige og administrative hensyn i St.meld. nr. 23 (2000-2001), og den totale saksmengden i domstolen har gått ned de senere årene. Endringen er for øvrig bedre tilpasset endringer i politireformen og er noe mer gunstig rent økonomisk. Forslaget er i samsvar med de generelle kriteriene som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 23 (2000-2001).

Forslaget om endringer i domstolsstrukturen for bl.a. Østfold er sendt på høring med svarfrist 19. juli 2006. Høringsinstansene uttalelser vil bli vurdert før forslag om endringer eventuelt fremmes for Stortinget.