Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:805 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 27.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): I en artikkel i Kommunal Rapport nr. 15 for 2006, påpekes det at mange kommuner ikke vil legge innkjøpsprotokollene på Internett. Dette betyr at innkjøp på opptil 500 000 i praksis vil forbli hemmelige for leverandører og offentligheten.
Innser fornyingsministeren at dagens høye anbudsgrense og mangelfulle retningslinjer legger forholdene til rette for korrupsjon, og hva vil fornyingsministeren gjøre for å sikre at innkjøpsprotokoller offentliggjøres på Internett i fremtiden?

Begrunnelse

Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kongelig resolusjon 7. april 2006 har paragrafer for både protokollføring (§ 3-2) og offentlighet (§ 3-5). Dette er dessverre ikke nok, fordi en kommune kan kjøpe inn varer for inntil 500 000 kr hos en leverandør, og så føre protokollen uten at noen får kjennskap til det. Det står ikke noe i retningslinjene fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet om hvordan protokollene skal offentliggjøres, og protokollen journalføres bare hvis den sendes ut av kommunen. Bakgrunnen for plikten for protokollføring er blant annet å sikre åpenhet om hva som skjer i kommunen. Hvis protokollene allikevel ikke blir gjort kjent, kan man spørre seg om hva som egentlig er poenget med protokollføringen.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: På samme måte som representanten Starheim, er også jeg opptatt av åpenhet om og gode muligheter til innsyn i offentlige anskaffelser. Vi styrker derfor dette gjennom tiltak i anskaffelsesreglene og offentlighetsreglene.

Den nye forskriften om offentlige anskaffelser, fastsatt 7. april 2006, inneholder i § 3-2 krav om at oppdragsgiver skal føre protokoll for alle anskaffelser som overstiger 100 000 kroner. Kravet til protokollføring under den nasjonale terskelverdien er nytt, og styrker innsynsmulighetene for små anskaffelser.

Den nye forskriften § 3-5 viser til at offentlighetsloven gjelder for innsyn i offentlige anskaffelser. Anskaffelsesprotokoll kan i dag unntas offentligheten etter forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 punkt V nr. 12, gitt i medhold av offentlighetsloven. Etter forslaget til ny offentlighetslov, jf. Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 9 (2005-2006), tiltrådt av justiskomiteen i Innst. O. nr. 41 (2005-2006) punkt 2.8, vil anskaffelsesprotokoller være offentlige etter at valg av leverandør er fattet. Innsynsmuligheten i det offentliges anskaffelsesprosesser vil med dette bli vesentlig styrket.

Anskaffelsesprotokollen er et virkemiddel for å sikre etterprøvbarheten og gjennomsiktigheten for en anskaffelse. Det skal i ettertid være notoritet om hvordan anskaffelsen er gjennomført og hvilke valg som er fattet underveis i prosessen. Etter endringene i offentlighetsloven vil denne informasjonen ikke bare være tilgjengelig for klagebehandling, interne kontrolltiltak og revisjon, men også for allmennheten ved krav om innsyn. Samtidig sikrer kravet i forvaltningsloven § 13, om taushetsplikt for oppdragsgiver, at deltagelse i offentlige anskaffelseskonkurranser ikke fører til tap av forretningshemmeligheter for deltagende leverandører eller forrykker konkurranseforholdene gjennom for stor åpenhet om priser og betingelser.

Forslaget til ny offentlighetslov sammen med den nye forskriften om offentlige anskaffelser, innebærer til sammen en vesentlig styrking av åpenheten om offentlige innkjøp. Rettstilstanden endres fra en situasjon uten plikt til å føre anskaffelsesprotokoll for små anskaffelser, og hvor protokollen kan unntas offentligheten, til en situasjon med plikt til å føre protokoll, og hvor protokollen blir offentlig.

Jeg finner det riktig å avvente erfaringene med reglen slik de nå er foreslått, før vi vurderer ytterligere tiltak. Offentlighet om og innsyn i offentlige anskaffelser er viktige spørsmål som også vil være en del av den varslede gjennomgangen av anskaffelsesregelverket i løpet av 2007.