Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:808 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 08.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) gikk Regjeringen inn for å etablere Barnas Hus som et pilotprosjekt i 2006. Kristelig Folkeparti støttet dette forslaget, og det ble bevilget 2 mill. kr til formålet. En gruppe skulle utrede en ny avhørsmodell for barn som har vært utsatt for overgrep mv. Gruppens anbefaling skulle etter planen foreligge i 2005 og danne grunnlag for prosjektet.
Kan statsråden bekrefte at arbeidet med å etablere "Barnas Hus" følger den angitte tidsplan og at et pilotprosjekt vil bli opprettet i inneværende år?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Våren 2005 ble det opprettet en tverrdepartemental prosjektgruppe for å utrede og planlegge et pilotprosjekt med en ny avhørsmodell av barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, fysisk vold eller vært vitne til vold i familien, slik Stortinget hadde anmodet om. Prosjektet ledes av politiavdelingen i Justisdepartementet. Gruppen er sammensatt av representanter fra Justisdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet ved Sosial- og helsedirektoratet, Domstoladministrasjonen, Riksadvokatembetet og Politidirektoratet. I tillegg har deltakere fra relevante organer og organisasjoner vært invitert som referansegruppe for å gi innspill til prosjektgruppens utredning.

Mandat for prosjektgruppen ble godkjent i september 2005. Det går i korte trekk ut på at gruppen skal utrede mulighetene for å etablere og gjennomføre en ny avhørs- og oppfølgingsmodell for barn. Målgruppen for ordningen er barn som har vært, eller mistenkes for å ha vært, utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller barn som har vært vitne til overgrep eller vold. Videre skal man utrede og fremme forslag til hvordan man best kan sikre bevis gjennom avhør av barn som det er grunn til å anta har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold. Gruppen skal også peke på utfordringer vedrørende rettssikkerhetsspørsmål og vurdere hvordan rettssikkerheten for mistenkte/siktede kan ivaretas i denne sammenheng.

Gruppen skal legge fram forslag til hvordan barnet og pårørende kan bli tatt hånd om på en helhetlig, barnevennlig og faglig forsvarlig måte, og fremme forslag til hvordan barnet best kan beskyttes mot videre overgrep, samt hvordan barn og nær familie skal ivaretas over tid. Gruppen skal også fremme forslag til bedre samarbeid og koordinering av arbeidet til de involverte instansene, herunder helsevesenet, politi- og påtalemyndigheten, domstolene og barnevernet. I dette arbeidet skal det tas hensyn til den innsatsen og kompetansen som frivillige organisasjoner besitter.

Som grunnlag for utredningen skal gruppen gjøre seg kjent med og beskrive andre relevante lands ordninger på området. Man skal også utrede de økonomiske og administrative konsekvensene som gjennomføringen av et pilotprosjekt over tre år vil medføre.

Gruppen skulle legge fram sin utredning for Justisdepartementet med forslag til etablering og gjennomføring av pilotprosjektet Barnas Hus innen utgangen av 2005. Arbeidet har imidlertid vist seg å være mer omfattende og arbeidskrevende enn forutsett, og er derfor blitt noe forsinket. Arbeidet er imidlertid inne i sluttfasen, og det tas sikte på å opprette pilotprosjektet i inneværende år.