Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:818 (2005-2006)
Innlevert: 28.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 05.05.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Telemark kan bli et produksjonssted for biodrivstoff med trevirke som råvare. Fylkets lange prosessindustrielle tradisjon og gode kompetanse bør utnyttes nå som nye markeder for industriproduksjon av klimavennlig energi er til stede. For eksempel er Sverige allerede i full gang med å bytte ut bensin og diesel med etanol som drivstoff. Så langt har ikke Regjeringen gjort nok for at det skal lønne seg å satse på bioenergi.
Hvilke konkrete forbedringstiltak vil statsråden iverksette?

Begrunnelse

Union er nedlagt og fylket har behov for alternativ bruk av trevirke. Norske Skog og Hydro har sammen satt i gang en utredning om en fabrikk for biodiesel i Telemark. En slik mulig satsing på bioenergi vil kunne gi mange arbeidsplasser i Telemark og være kimen til ny giv.
På en nylig avholdt konferanse i Skien ble det fremsatt kritikk mot myndighetenes manglende satsing på produksjon av bioenergi. Og på at den valgte tilskuddsmodellen gjør det umulig for aktører å tjene penger på utvikling og produksjon av bioenergi. Det burde ikke være noen grunn til at Norge skal være en bioenergisinke.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Regjeringen har klare ambisjoner om å legge bedre til rette for økt bruk av bioenergi. Utnyttelse av energi fra biomasse er en stor mulighet for det norske energimarkedet i fremtiden. De viktigste forutsetningene er at Norge har store tilgjengelige skogressurser.

Regjeringen lovte i Soria Moria-erklæringen å sette i gang et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv 2003/30/EF. Den forrige regjeringen gav like før sin avgang SFT og Vegdirektoratet i oppdrag å utrede nærmere aktuelle virkemidler for å bidra til at biodrivstoff blir tatt i bruk i markedet. Dette arbeidet er nå offentlig, og Regjeringen er i gang med å utforme virkemidler for å øke bruken av biodrivstoff. Vi vil komme tilbake til spørsmålet i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2007.

Norge har også et stort behov for energi til oppvarming. Selv om ved er den viktigste formen for bioenergi innenfor boligoppvarming, ser vi nå at bruken av pellets og flis vokser. Det har vært en utfordring med hensyn til både teknologi og kvalitet på brensel, men vi ser nå at nye aktører er etablert. Det er for eksempel etablert en norsk produsent av pelletskaminer, Bionordic. Det synes jeg er svært gledelig og et viktig skritt i retning av at vi kan begynne å ta i bruk foredlede biobrensler til oppvarming i vanlige boliger. Neste generasjon pelletskaminer fra Bionordic er støttet av Enova og Forskningsrådet. Jeg håper at dette kan være et bidrag til et gjennombrudd for bruk av foredlede biobrensler og spesielt pellets i husoppvarming i Norge.