Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:838 (2005-2006)
Innlevert: 03.05.2006
Sendt: 03.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Stoltenberg-regjeringens budsjett for 2006 er det i kap. 1320 post 23 lagt inn 70 mill. kr ekstra øremerket asfaltlegging, som ifølge Regjeringens egen omtale vil gi om lag 150 km ekstra med asfalt. Meldinger fra de regionansvarlige for asfalt i Statens vegvesen tyder imidlertid på at det i 2006 med unntak av region vest blir store nedskjæringer på asfaltering av riksveier.
Kan statsråden gi en nærmere redegjørelse for behov, budsjettering og disponering av midler til asfaltering av riksveier i årene 2005 og 2006?

Begrunnelse

Fra Statens vegvesen er det i flere år rapportert at årlige vedlikeholdsbudsjetter ikke holder tritt med behovet for vedlikehold, og at et stort opparbeidet vedlikeholdsetterslep øker med 500 mill. kr pr. år.
Fra regionveikontorene rapporteres det også at vinteren 2006 har gitt mer omfattende skader på veidekket enn før. På denne bakgrunn fremstår den rammen som regionene har til rådighet for asfaltering av riksveier i 2006 som katastrofalt dårlig. Jeg håper derfor at statsråden kan gi en redegjørelse for utviklingen når det gjelder asfaltdekket på riksveien i årene 2005 og 2006; siden budsjettet for 2006 synes å gi en så kraftig forverring av situasjonen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil presisere at Regjeringen bevilget 70 mill. kr ekstra til asfaltering i forhold til St.prp. nr. 1 (2005-2006) fra regjeringen Bondevik II. Den forrige regjeringen hadde lagt inn et vesentlig kutt i midler til asfaltering i forhold til 2005.

I 2005 ble det brukt om lag 730 mill. kr til asfaltering. Foreløpig er det avsatt om lag 600 mill. kr til asfaltering i 2006. Jeg er svært oppmerksom på disse problemene, og vil vurdere å øke bevilgningene til asfalt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.