Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:840 (2005-2006)
Innlevert: 03.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 11.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å få flyttet godsterminalen i Drammen fra Nybyen til Holmen?

Begrunnelse

Drammens Tidende skriver torsdag 2. mars 2006 at Jernbaneverket ikke kommer til å flytte godsterminalen fra Nybyen hvis ingen andre betaler. Terminalen på Holmen vil koste 200-300 mill. kr.
Hvert år er rundt 23 000 containere innom godsterminalen i Nybyen på Strømsø-siden av Drammen. For å komme dit brukes bygatene i Drammen. Containerne blir fraktet inn til godsterminalen på trailere og deretter sendt videre med tog, og omvendt.
Jernbaneverket har sett på utviklingsmulighetene på sine godsterminaler i hele landet, og konkluderte med at godsterminalen i Nybyen har kapasitet til å håndtere 80 000 containere i året. Det vil si over tre ganger så mange containere som er innom terminalen i dag. En slik utvidelse er helt uakseptabel for Drammen by.
Vi synes det er positivt at mer og mer gods blir flyttet over fra trailere til jernbane. Det som er feil er at det skjer midt i et bysamfunn i Nybyen. Godsterminalen ligger i den delen av Strømsø der Drammen ønsker byutvikling med høyskoler, bibliotek, boliger og forretninger. Det styrende flertall i Drammen ønsker heller å flytte hele godsterminalen over til Holmen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innenfor planrammen for jernbaneinvesteringer som ble vedtatt ved behandlingen av St.meld. nr. 24, jf. Innst. S. nr. 240 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 (NTP) er det ikke tatt høyde for bygging av ny godsterminal i Drammen. Neste runde med vurderinger og prioritering av større investeringer innen jernbanesektoren vil måtte skje i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan som etter planen skal legges fram høsten 2008.

Jernbaneverket har som ledd i arbeidet med grunnlaget for neste Nasjonal transportplan satt i gang et utredningsarbeid for å utvikle en strategi for godsterminaler tilknyttet jernbane. Målet med dette arbeidet er å se nærmere på hvilke jernbanearealer det er viktig for samfunnet å beholde og utvikle for forventet framtidig bruk til godstransport. I tillegg vil en i den forbindelse gjøre en vurdering av hva som bør gjøres med den enkelte terminal for å bidra til en effektiv godstransport generelt, og godstransport på jernbane spesielt. Utredningen er delt i to faser. Fase 1 er allerede sluttført og tar for seg terminaler i østlandsområdet. Rapporten fra dette arbeidet er for tiden ute på høring. Fase 2 kommer senere og vil ta for seg resten av landet. Målet med utredningen er å få kartlagt behovene i dag, og forventet markedsutvikling fremover sett i sammenheng med dagens terminalstruktur. På dette grunnlag vil en vurdere hvordan terminalene bør utvikles, hvilke investeringsbehov som ligger i dette og hvilke prioriteringer som må gjøres.

Når det gjelder kombiterminalen i Nybyen i Drammen inngår denne terminalen i fase 1 av ovennevnte utredning. Terminalen trafikkeres i dag av CargoNet, som laster om ca. 23 000 TEU (20-fots containere) i året. Det går i gjennomsnitt 1,5 tog pr. dag inn om morgenen og 1,5 tog pr. dag ut om kvelden. Jernbaneverket har opplyst at det er beregnet en teoretisk kapasitetsgrense i Nybyen på 4 tog inn og 4 tog ut i døgnet som teoretisk kan utgjøre ca. 80 000 TEU pr. år. Det understrekes at dette er et teoretisk tall som illustrerer mulig kapasitet i Nybyen arealmessig og driftsoperativt. Imidlertid foreligger det ikke prognoser og vurderinger som indikerer at et slikt volum vil bli nådd i overskuelig fremtid. Jernbaneverket har for øvrig inngått et samarbeidsprosjekt med Drammen og Lier kommuner og Drammen Havn for å utrede nærmere miljøulemper/-kostnader, arealverdier mv., samt målsettinger, muligheter og premisser for en ev. relokalisering av godsterminalen i Nybyen. Foreløpig fremdriftsplan legger opp til at arbeidet kan sluttføres i løpet av 2006. Jeg regner med at dette arbeidet vil inngå i Jernbaneverkets grunnlagsmateriale i forbindelse med utarbeidelsen av forslag til prioriteringer i neste Nasjonal transportplan.

Jeg vil deretter komme tilbake til saken i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.