Skriftlig spørsmål fra Magnar Lund Bergo (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:845 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 15.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Magnar Lund Bergo (SV)

Spørsmål

Magnar Lund Bergo (SV): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til økt åpenhet om Norges Banks forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland?

Begrunnelse

Forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland er av stor betydning for det norske folk. Det er viktig at det ikke kan reises tvil om at forvaltningen skjer på en best mulig måte. I denne sammenheng er kontrollfunksjonen som ligger i størst mulig åpenhet en sentral del av legitimitetsbygging og kvalitetssikring.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet er i pensjonsloven gitt i oppgave å forvalte Staten pensjonsfond - Utland. Den operative forvaltningen av fondet er delegert til Norges Bank gjennom en egen forskrift, retningslinjer med utfyllende bestemmelser og en forvaltningsavtale mellom departementet og Norges Bank.

Både Finansdepartementet og Norges Bank har praktisert stor grad av åpenhet i forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland. Denne åpenheten kommer bl.a. til uttrykk gjennom omfattende kvartals- og årsrapporter, omtale i dokumenter til Stortinget og offentliggjøring av eksterne evalueringer og tilrådninger knyttet til forvaltningen av fondet.

Samtidig som dette spørsmålet reises, har det gjennom flere oppslag i media framkommet kritikk av rapporteringen av avlønningen av ansatte i Norges Bank kapitalforvaltning (NBIM) som forvalter Statens pensjonsfond - Utland.

Jeg mener at åpenhet om forvaltningen av pensjonsfondet er svært viktig, også når det gjelder godtgjøring til ledende ansatte. De krav som stilles til næringslivet om rapportering om lønn, synes å være et rimelig utgangspunkt for hva Norges Banks rapportering bør omfatte. Rapporteringsplikten for foretak har de siste årene blitt utvidet. Fra 2006 pålegger for eksempel regnskapsloven store foretak å opplyse om samlet godtgjørelse og andre fordeler som er gitt til de enkelte ledende ansatte.

Regnskapslovens krav om rapportering av godtgjøring til ledende ansatte er begrunnet med at åpenhet om slike forhold er viktig for aksjonærers og andre interessenters tillit til foretakene og gir innsyn i et forhold som kan ha betydning for styringen av foretakene. Disse hensynene vil være minst like viktige i forvaltningen av Statens pensjonsfond, som eies av fellesskapet og forvaltes på vegne av befolkningen. Det foreligger imidlertid ikke noen rimelige samfunnsmessige hensyn som tilsier full åpenhet om alle ansattes lønnsforhold. Både personvernhensyn og konkurransehensyn taler dessuten imot en slik praksis.

Jeg har bedt Norges Bank vurdere hvordan de kan bidra til økt åpenhet om godtgjøringen til ansatte i Norges Bank som forvalter Statens pensjonsfond - Utland. I sitt svarbrev av 9. mai skriver banken:

"Norges Bank tilstreber en åpenhet om avlønningen i virksomheten. De nye kravene som stilles til næringslivet i Norge, som i andre land, vil også få betydning for hvordan Norges Bank vil rapportere fra og med inneværende år.

Selv om Norges Bank formelt sett ikke reguleres av regnskapsloven, legger banken til grunn at informasjon om lønnsforhold mv. som minimum vil følge den standard som nå er satt fra 1. januar 2006 i regnskapsloven § 7-31 b og anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse.

I tillegg vil banken løpende vurdere om det kan utøves en ytterligere grad av åpenhet i rapporteringen i lys av virksomhetens samfunnsmessige betydning. Banken vil her også vektlegge den konkurransesituasjonen NBIM vil stå overfor i det norske og internasjonale arbeidsmarkedet. Videre vil det vurderes hvilke virkninger økt åpenhet vil kunne ha for mulighetene til å nå resultatmålene for virksomheten. Det vil på dette grunnlag arbeides videre med å gi ytterligere informasjon og beskrivelse av struktur og oppbygging av lønns- og insentivsystemene i NBIM."

På bakgrunn av Norges Banks redegjørelse legger jeg til grunn at Norges Bank vil utvide rapporteringen av godgjøringen til ansatte som forvalter Statens pensjonsfond - Utland. Jeg mener det er positivt at banken også vil vurdere å gå lenger enn det som følger av regnskapsloven og anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse.