Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:847 (2005-2006)
Innlevert: 04.05.2006
Sendt: 04.05.2006
Besvart: 12.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Befolkningen på Sørlandet har et dårligere utbygd tilbud om institusjonsbasert rehabilitering enn landsgjennomsnittet. Beregninger fra tidligere NOPI, senere HelseRehab Norge, bekrefter dette. Det fremkommer også at det sterke underforbruket av rehabiliteringstjenester i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder kan skyldes manglende tilbud i landsdelen. Siden 2000 har LHL sammen med Risør kommune utarbeidet ferdige planer for et moderne rehabiliteringssenter i Risør.
Hva kan gjøres for å realisere disse planene?

Begrunnelse

Problemet er at planen om å bygge et moderne rehabiliteringssenteret i Risør nå står i stampe. Dette er uholdbart sett ut fra de behov som faktisk finnes for denne type rehabiliteringstilbud på Agder og i Telemark. Saken krever en hurtigst mulig avklaring slik at arbeidet med å bygge rehabiliteringssenteret kan starte så fort som mulig. Løper den oppståtte utsettelsen for langt ut i tid, kan hele det fremarbeidede prosjektet i verste fall stå i fare for å bli skrinlagt. Skulle det skje, er dette i så fall svært uheldig for det fremtidige tilbudet til de mange som har behov for rehabilitering i denne delen av landet. Ett hovedproblem er manglende forutsigbarhet vedrørende avtaler mellom Sørlandet sykehus og LHL om kjøp av rehabiliteringsplasser. Det er ønskelig med statsrådens syn på den oppståtte situasjonen, og man ser gjerne at statsråden bidrar i henhold til sin kompetanse for å realisere oppstart av utbyggingen hurtigst mulig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I budsjettforslaget for 2003, som ble lagt fram av regjeringen Bondevik II, ble det foreslått å overføre finansieringsansvar og bestilleransvar til de regionale helseforetakene i løpet av en 4-årsperiode, og en prosess som innebar en gradvis tilpasning i løpet av de 4 årene i overgangsperioden. Stortinget sluttet seg til forslaget. Ved behandling av budsjettforslaget for 2005 uttalte Sosialkomiteens flertall, medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti følgende:

"Flertallet mener at gjeldende finansieringsordning for 2004 bør videreføres også i 2005. Dette vil da medføre at opptreningsinstitusjonene fra 2006 får hele sin finansiering gjennom de regionale helseforetakene. Flertallet legger til grunn at de regionale helseforetakene i 2005 forbereder avtaler med institusjonene om hvilke oppgaver institusjonene skal ha og prisen på tjenestene. Avtalene skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2006. I en overgangsperiode bør det stilles krav om at regionale helseforetak inngår avtaler minst tilsvarende det beløp som er overført"

Helse- og omsorgsdepartementet har i Bestillerdokumentet 2006 presisert at de regionale helseforetakene skal prioritere tjenestetilbudet innenfor rehabilitering og habilitering på en slik måte at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes i 2006. De regionale helseforetakene må vurdere hvordan spesialisthelsetjenester innenfor rehabilitering skal ivaretas. Det regionale helseforetaket forutsettes å vurdere hvilket behov det er for ulike tjenester innenfor rehabiliteringsfeltet, som institusjonsbasert opptrening og rehabilitering. Jeg er kjent med det arbeidet LHL har gjort siden 2000 sammen med og etter initativ fra Risør kommune, for å få et moderne rehabiliteringssenter. Det regionale helseforetaket må i denne sammenheng vudere hvilke oppgaver som skal ivaretas i egne institusjoner, f.eks. Spesialsykehuset for rehabilitering Stavern og Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand, og hvilke oppgaver en vil kjøpe fra private aktører, og hvilke aktører en vil inngå avtale med.

Tidligere var opphold i opptreningsinstitusjoner vanligvis 3-4 uker. Etter det jeg har fått opplyst ligger det nå en individuell vurdering til grunn når det gjelder oppholdets lengde. Behovet for kjøp av tjenester fra private aktører vil måtte ses i sammenheng med f.eks. oppholdenes lengde, hvilke tjenester som ytes i sykehusene m.m.