Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:858 (2005-2006)
Innlevert: 05.05.2006
Sendt: 08.05.2006
Besvart: 15.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er viktig å sikre en miljømessig forsvarlig behandling av alt avfall, og at vi har gode gjenvinningsordninger og oppsamlingssystemer. Vi har pr. i dag ingen forsvarlige ordninger for brukte og gamle campingvogner. Flere steder blir disse bare hensatt i naturen.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre miljømessig gode og forsvarlige oppsamlingssystemer også for campingvogner?

Begrunnelse

Oppsamlingssystemet for bilvrak skal sørge for innsamling og gjenvinning av kjøretøy. Oppsamlingssystemet skal gi en økonomisk motivasjon for å levere inn biler til vraking, og sikre at disse ikke blir hensatt i naturen. Vrakpantordningen i Norge omfatter i dag personbiler, campingbiler, kombinerte biler med totalvekt opp til 7 500 kilo, snøscootere og minibusser. Det eksisterer ingen vrakpantordning for campingvogner.
Det er per i dag ingen registreringsplikt for campingvogner i Norge. Dermed er det vanskelig å si hvor mange campingvogner det er i landet og hvem som eier de som ikke er registrert. Det er om lag 80 000 registrerte campingvogner i Norge. Norsk Caravan Club mener at det i tillegg kan være opp mot 70 000 uregistrerte campingvogner i landet. Eiere som har registrert campingvogn mottar krav om årsavgift. I Sverige er det registreringsavgift av campingvogner, samt omregistreringsplikt ved bytte av eier.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Utrangerte campingvogner er hittil ikke vurdert til å utgjøre et vesentlig miljøproblem, og det er derfor ikke innført særskilte virkemidler for å håndtere slikt avfall. Kasserte campingvogner vil imidlertid kunne medføre et forsøplingsproblem. Dette skal ivaretas av forurensningslovens forbud mot forsøpling. Forbudet innebærer at ingen kan etterlate utrangerte campingvogner slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Kommunene kan gi pålegg om opprydding til den som har etterlatt avfall i strid med loven.

Miljøverndepartementet vil følge utviklingen med en fortløpende vurdering av behovet for en egen returordning for campingvogner.