Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:863 (2005-2006)
Innlevert: 09.05.2006
Sendt: 09.05.2006
Besvart: 15.05.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Sentrumskirken I Haugesund ønsker å få økonomisk støtte til integrering av flyktninger i det norske samfunn i regi av trossamfunn. De søkte på ordningen tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillighet i lokalsamfunn.
Mener statsråden at også lokale kristne organisasjoner, på lik nivå med andre frivillige organisasjoner, kan få økonomisk støtte til integrering av flyktninger i det norske samfunn?

Begrunnelse

Sentrumskirken I Haugesund ønsker å få økonomisk støtte til integrering av flyktninger i det norske samfunn i regi av trossamfunn. De har i dag ca. 20 medlemmer fra Berundi. De har funnet seg til rette i denne kirken fordi de er fra pinsebakgrunn.
Disse medlemmene bor i Ølen, Etne og Haugesund. Siden flere av dem bor uten bussforbindelse, har de kjøpt en buss for å få dem på møte på søndagen. Et par fra menigheten reiser også til Ølen to ganger i uken, lærer dem norske sanger, har fellesskap med dem. Hjelper dem med norske papirer, legevisitter, sykehus m.m. Det er uten tvil et viktig arbeid som gjøres for å integrere flyktninger i Norge.
De har søkt om midler etter en avisannonse i Haugesunds avis, der lokale organisasjoner ble oppfordret til å søke om støtte. Det var for innvandrerorganisasjoner og lokale organisasjoner som drev arbeid blant innvandrere.
De fikk avslag med den begrunnelse at trossamfunn har, ifølge UDI/IMDI sine retningslinjer, ikke rett til støtte fra denne ordningen, og har heller ikke rett til å klage på vedtak etter UDIs rundskriv 41/05. Ifølge dem har sportsklubben Vard har fått penger ut fra den samme ordningen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Bakgrunnen for spørsmålet til representanten Høybråten er at Sentrumskirken i Haugesund har søkt om støtte over tilskuddsordningen, og har fått avslag fra Rogaland fylkeskommune med begrunnelsen at trossamfunn, ifølge retningslinjene, ikke har rett til støtte over ordningen.

Ordningen med tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig flerkulturell virksomhet forvaltes av fylkeskommunene. Den er todelt og omfatter 1) tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og 2) støtte til tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet.

Ifølge IMDis rundskriv nr. 41/05 Kriterier for tildeling av driftsstøtte, pkt. 1, e heter det: "Driftsstøtte kan ikke gis til trossamfunn som mottar støtte i egenskap av trossamfunn." Begrunnelsen for dette er at trossamfunn kan søke og har krav på både statlig og kommunal støtte over andre ordninger, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Jeg vil samtidig understreke at trossamfunn har anledning til å søke støtte til tiltak over tilskuddsordningen, på lik linje med lokale innvandrerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og andre.