Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:873 (2005-2006)
Innlevert: 11.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 18.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden sikre at private skoler for funksjonshemmede mottar tilskudd til dekning av husleiekostnader som tilsvarer de reelle kostnadene disse skolene faktisk har i denne forbindelse?

Begrunnelse

Venstre er blitt gjort kjent med at private skoler for funksjonshemmede elever opplever en betydelig grad av usikkerhet i forbindelse med tilskudd til dekning av husleiekostnader.
Et eksempel på dette er Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo, som er fullfinansiert med statstilskudd etter friskoleloven § 6-6. I tillegg til driftstilskudd får skolen et eget tilskudd til dekning av husleiekostnader.
Imidlertid har sistnevnte tilskudd vært "frosset" på 2003-nivå siden 2004. Dette innebærer at skolen i dag har reelle kostnader som langt overstiger tilskuddets størrelse, blant annet på grunn av økt husleie m.m. Økningen i husleiekostnader kan ikke inndekkes gjennom det ordinære driftstilskuddet eller ved foreldrebetaling.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Den tidligere privatskoleloven § 26 annet ledd bokstav b og tredje ledd bokstav c hadde en bestemmelse om at skoler for funksjonshemmede etter søknad kunne få statstilskudd til investeringsutgifter, det vil si til dekning av utgifter til husleie og kapitalkostnader. Bestemmelsen om statstilskudd til investeringsutgifter ble ikke videreført i friskoleloven.

Hva angår ytterligere spørsmål knyttet til fremtidig ordning for dekning av husleie- og kapitalkostnader, vil jeg vise til departementets arbeid med mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven (trinn 2). Forslag vil bli sendt på høring høsten 2006, og lagt frem for Stortinget i en odelstingsproposisjon våren 2007. I trinn 2 vil utformingen av tilskuddsordningen for friskoler bli vurdert.