Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:874 (2005-2006)
Innlevert: 11.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 19.05.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Villmarksfondet satte høsten 2006 i gang et oljevernprosjekt. Til dette prosjektet har Villmarksfondet søkt om 500 000 kr. I brev av 3. mai fremgår det at Fiskeri- og kystdepartementet innvilger kun 80 000 kr i støtte. Under høring i energi- og miljøkomiteen den 9. mai kom det frem at WWF på grunn av liten støtte vurderer å legge ned prosjektet. Dette er vel neppe i tråd med Regjeringens annonserte satsning på oljevern.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre det frivillige engasjementet i oljevernberedskapen?

Begrunnelse

Det er godt dokumentert at det er behov for å styrke kapasiteten til gjennomføring av strandsaneringsaksjoner etter oljeuhell i Norge. Det finnes ikke noe annet tilbud til slik opplæring i Norge og det offentlige utdanner selv bare et lite antall mannskaper. Økt satsing på styrking av strandsaneringskapasiteten er også bredt politisk forankret. Dette framgår blant annet i St.meld. nr. 14 (2004-2005) der det står: "Regjeringen vil [...] vurdere nærmere styrking av opplæringen innen strandsoneberedskap", og i innstillingen fra Stortinget der samferdselskomiteen understreker betydningen av en satsing på kompetanse og opplæring i oljevern (Innst. S. nr. 178 (2004-2005)).
Erfaringer fra oljevernaksjoner har vist at frivillige er en svært viktige ressurs ved strandsanering. Dette forutsetter imidlertid at de frivillige er tilstrekkelig forberedt, har god kunnskap om organisering, sikkerhet og praktisk oljervernarbeid, og at de er organisert og kan mobiliseres på en måte som er hensiktsmessig for aksjonsledelsen.
At prosjektet er et samarbeid med russisk WWF og andre russiske aktører, samt har sterkt fokus på nordområdene, må også kunne sees på som en styrking av Barentssamarbeidet og samarbeidet med Russland som Regjeringen har sagt at de vil legge stor vekt på.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Oppsamling av olje i strandsonen er et viktig tiltak for å begrense skadevirkningen av et oljeutslipp. Frivillige organisasjoners innsats har stor betydning for den samlede nasjonale oljevernberedskapen. Fiskeri- og kystdepartementet har et godt samarbeid med Villmarksfondet, og organisasjonen gjør et viktig arbeid på området strandsanering.

Arbeidet med strandsanering er ikke uten risiko. Som en del av Regjeringens satsing på oljevern er det besluttet å gi støtte til et prosjekt i regi av Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, Kystverket og Norges Brannskole, hvor Nordnorsk beredskapssenter og Villmarksfondet også er trukket inn. Prosjektet skal bidra til å sørge for opplæring av lagledere, øvelser og samhandling mellom medvirkende aktører.

I tillegg har Villmarksfondet søkt om økonomisk støtte fra flere institusjoner til et prosjekt for kursing av enkeltmannskap, hvor Fiskeri- og kystdepartementet har sagt seg villig til å bidra med 80 000 kr.

Fiskeri- og kystdepartementet anerkjenner den innsatsen som legges ned av frivillige organisasjoner i oljevernberedskap, men har begrensede midler til å støtte hver enkelt av disse økonomisk.