Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:879 (2005-2006)
Innlevert: 12.05.2006
Sendt: 12.05.2006
Besvart: 26.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Lovverket som regulerer valg av representanter til sparebankenes forstanderskap har som konsekvens at ansatte i bankene har anledning til å stemme to ganger. Først gjennom valg av ansatterepresentanter, og dernest som innskyter i banken (minimumsgrense 500 kr). Konsekvensen av denne praksisen er at obligasjonseiere og kunder får redusert sin innflytelse.
Vil finansministeren rette opp dette åpenbare uheldige utslaget av dagens lovverk?

Begrunnelse

Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2006 vedrørende representasjon i sparebankenes forstanderskap åpner for en mer fleksibel sammensetning av forstanderskapene. Bakgrunnen for endringen i lovverket var at "sammensetningen skal avspeile sparebankenes kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsstruktur." Fra samme tidsrom opphørte kravet om et offentlig valgt styremedlem. I forbindelse med arbeidet med endringene i lovverket uttalte sparebanknæringen (Bø-utvalget), noe det for øvrig var allmenn enighet om, at kundevalgets innflytelse i forstanderskapene skal styrkes. Sparebanknæringen tilrådde konkret at bankenes kunder sikres minst 50 pst. representasjon i sparebanker uten grunnfondsbevis, og minst 25 pst. i grunnfondsbevisbanker. En slik kunderepresentasjon ble forutsatt å skje på bekostning av det offentliges og de ansattes representasjon. Konsekvensene av endringene i lovverket har imidlertid hatt motsatt virkning, da det i dag er mulig for ansatte i sparebankene å stemme to ganger ved valg av forstanderskap. Når vi i tillegg vet at valgene er åpne, og at bankens daglige leder er til stede, betyr dette i praksis at ledelsens/ansattes stilling er betydelig styrket på bekostning av obligasjonseierne og kundene.
Stikk i strid med intensjonen i loven. Praktiseringen av dagens endrede lovverk har i en del tilfeller hatt som konsekvens at ansatte er blitt "beordret" til å stemme dersom ledelsen frykter nederlag i en avstemning. Konsekvensen av denne praksisen er at kunder med store innskudd i bankene får meget liten innflytelse, mens ansatte med små kundeengasjementengasjement får urimelig stor innflytelse.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Sparebankloven § 8 annet ledd ble sist endret ved lov 10. desember 2004. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2005. Sparebankloven § 8 annet ledd lød før lovendringen slik:

"Forstanderskapet skal ha like mange medlemmer og varamedlemmer valgt av sparebankens innskytere og av kommunestyret (kommunestyrene, fylkestinget). De ansatte i banken velger blant de ansatte en fjerdedel av forstanderskapets medlemmer og en fjerdedel av varamedlemmene. Er antall medlemmer av forstanderskapet ikke delelig med fire, skal minst en fjerdedel av medlemmene og varamedlemmene velges av de ansatte. Bestemmelsene i de to foregående punktum må ikke føre til at mer enn en fjerdedel av de ansatte i banken blir medlemmer av forstanderskapet. I sparebank som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis, jf. § 2 annet ledd velges en fjerdedel av forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer av eierne av grunnfondsbevisene."

Etter den nevnte endringen lyder sparebankloven § 8 annet ledd som følger:

"Forstanderskapet sammensettes, og medlemmene velges, etter nærmere bestemmelser i vedtektene. Minst tre fjerdedeler av medlemmene skal være personer som ikke er ansatt i sparebanken. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til sammen avspeiler sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjonen. I sparebank som har utstedt omsettelige grunnfondsbevis, jf. § 2 annet ledd velges minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer av eierne av grunnfondsbevisene etter nærmere bestemmelser i vedtektene."

Sparebankloven § 8 annet ledd regulerer både sammensetningen av forstanderskapet og hvem som velger medlemmer av forstanderskapet. § 8 annet ledd suppleres av andre bestemmelser i sparebankloven. Medlemmer av forstanderskapet velges av hhv. innskytere, kommunestyret, ansatte, og, for banker som har utstedt grunnfondsbevis, av grunnfondsbeviseierne, etter nærmere bestemmelser i bankens vedtekter. Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2005 åpnet for mer fleksible vedtektsbestemmelser om sammensetningen og valg til forstanderskapet i sparebanker, jf. det nye første og tredje punktum i § 8 annet ledd. Det tidligere kravet om at det skulle være like mange medlemmer valgt av kommunestyret og innskyterne, og at en fjerdedel av forstanderskapets medlemmer skulle velges av og blant de ansatte, ble opphevet. Det ble ikke gjort endringer i de ansattes rett til å stemme ved innskytervalgene. Både før og etter lovendringen har ansatte som oppfyller sparebanklovens krav til innskudd i banken hatt rett til å stemme ved innskyternes valg av medlemmer av forstanderskapet. Ansatte som eier grunnfondsbevis utstedt av banken, kan også delta ved grunnfondsbeviseiernes valg til forstanderskapet.

Både før og etter den siste lovendringen har det ikke vært adgang til å velge sparebankens tjenestemenn til medlemmer eller varamedlemmer av forstanderskapet, med mindre valget skjer etter reglene om ansattes representasjon (§ 8 syvende ledd). Videre er det fastsatt at et medlem av forstanderskapet som er valgt av innskyterne, av grunnfondsbeviseierne eller av kommunestyret (kommunestyrene, fylkestinget), skal tre ut av forstanderskapet dersom hun eller han blir tjenestemann i banken (§ 9 annet ledd). Ved lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2005 ble det også bestemt at minst tre fjerdedeler av forstanderskapets medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i sparebanken. Forskrifter i medhold av sparebankloven § 8 c om ansattes valg og representasjon i forstanderskapet krever fortsatt at en fjerdedel av medlemmene skal velges av og blant de ansatte i sparebankene. Dette innebærer at vedtektene må fastsette at en fjerdedel av forstanderskapets medlemmer skal velges av og blant de ansatte i kraft av sitt ansettelsesforhold i banken, og at det ved kommunens, innskyternes og grunnfondsbeviseiernes valg ikke er adgang til å velge ansatte i banken som medlemmer til forstanderskapet.

Fordelingen mellom innskytervalgte og offentlig valgte medlemmer kan nå fastsettes i den enkelte sparebanks vedtekter. Den enkelte bank vil imidlertid ikke stå helt fritt. Kravet om at det skal legges vekt på at de valgte medlemmer til sammen avspeiler sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjonen gir føringer for vedtektsbestemmelsene. Kredittilsynet, som godkjenner sparebankens vedtekter, har etter lovendringen utarbeidet nye veiledende vedtekter for sparebankene. I kommentarene til de nye veiledende vedtektene heter det bl.a.:

"Kredittilsynet har lagt til grunn en lovforståelse som innebærer at de offentlig valgte medlemmene i forstanderskapet etter lovendringen kan reduseres, men ikke sløyfes (utelates) helt. Det vises i den sammenheng til sparebankloven § 8 annet ledd tredje punktum som fastslår at det ved sammensetningen av forstanderskapet skal legges vekt på at de valgte medlemmene til sammen avspeiler sparebankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon, jf. for øvrig Sparebankforeningens sirkulære nr 59 - 2004 (21. desember 2004)."

Etter det jeg har fått opplyst har Kredittilsynet godkjent at sparebanker reduserer antallet offentlig valgte medlemmer av forstanderskapet til ett medlem. De fleste banker har imidlertid valgt å ha et større antall. Når det gjelder sammensetningen av styret har de fleste bankene som har endret vedtektene i samsvar med lovendringen, valgt å ta ut kravet i vedtektene om at ett av medlemmene i styret skal representere de offentlig valgte medlemmene av forstanderskapet.

Slik jeg forstår spørsmålet, tas det opp om ansatte i sparebankene kan få for stor innflytelse ved valg til forstanderskapet dersom de også er innskytere og eier grunnfondsbevis utstedt av banken, og at dette kan gå på bekostning av innflytelsen for kommuner samt for grunnfondsbeviseiere og innskytere som ikke er ansatt.

Prinsipielt sett kan også en kommune som eier grunnfondsbevis og er innskyter i den lokale sparebanken oppnå innflytelse gjennom flere av valgene til forstanderskapet. En grunnfondsbeviseier som også er innskyter, vil også ha rett til å stemme både ved grunnfondsbeviseiernes valg og ved innskytervalget.

Som nevnt foran var formålet med siste endring av sparebankloven § 8 annet ledd å gi bankene noe større frihet til selv å fastsette regler om valg til forstanderskapet i vedtektene. Jeg ser ikke tilstrekkelig grunn til å foreslå nye omfattende og detaljerte lovregler om dette nå.

Jeg nevner for øvrig at det pågår et utredningsarbeid med sikte på å foreslå nye regler om bl.a. styrende organer i finansforetak. Banklovkommisjonen legger opp til å følge opp forslagene bl.a. i NOU 1998: 14 med et utkast til nytt samlet regelverk for finansforetak.