Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:899 (2005-2006)
Innlevert: 18.05.2006
Sendt: 18.05.2006
Besvart: 26.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Statens pensjonsfond - Utland viser i henhold til månedsbalansen fra Norges Bank en reduksjon for månedene mars og april. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland viser en reduksjon fra 1 493 mrd. kr i februar til 1483 mrd. kr i mars, og videre til 1 457 mrd. kr i april.
Kan finansministeren gi en redegjørelse for dette, og gi sin vurdering av situasjonen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Gjeldende retningslinjer for forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland er gitt i form av en forskrift og retningslinjer med utfyllende bestemmelser fastsatt av Finansdepartementet. I forskriften er den operative forvaltningen av fondet delegert til Norges Bank. Norges Banks oppgave som forvalter er å oppnå høyest mulig avkastning innenfor de retningslinjene som er gitt for investeringene.

Finansdepartementets valg av investeringsstrategi er avgjørende for forventet avkastning av fondets midler og for hvor stor risiko som er knyttet til investeringene. Særlig viktig er valget av vekter for geografiske regioner og aktivaklasser. Strategien er nedfelt i en referanseportefølje satt sammen av aksje- og obligasjonsindekser fra mange land. Indeksene inneholder representative utvalg av verdipapirer, og utviklingen til indeksene reflekterer i stor grad markedsutviklingen i landene. Avkastningen av fondet vil i stor grad følge markedsutviklingen i de verdipapirene som inngår i referanseporteføljen.

Markedsverdien av Pensjonsfondet - Utlands verdipapirportefølje var 1483,9 mrd. kr ved utgangen av første kvartal i år. Dette svarer til en økning på 84,9 mrd. kr i løpet av kvartalet. I henhold til Norges Banks kvartalsrapport for forvaltningen, som ble lagt fram 23. mai, kan økningen i markedsverdi tilskrives en positiv avkastning målt i internasjonal valuta på 31,6 mrd. kroner samt tilførsel av 82,4 mrd. kr i nye midler. Gjennomsnittlig årlig avkastning korrigert for internasjonal prisstigning og forvaltningskostnader var fra 1997 til og med 1. kvartal 2006 4,5 pst. En sterkere kronekurs i forhold til de valutaene fondet investeres i bidro til en reduksjon av fondets kroneverdi med 29,1 mrd. kr. Endringer i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Så langt i andre kvartal har rentene internasjonalt steget noe, aksjemarkedene har utviklet seg svakt og kronekursen har styrket seg noe. Disse forholdene bidrar isolert sett til å redusere verdien av Pensjonsfondet - Utland målt i norske kroner.

Jeg vil imidlertid understreke at Statens pensjonsfond har en langsiktig investeringshorisont. Det er utviklingen over tid som er viktig. Fall i verdipapirmarkedene er noe vi må regne med å oppleve fra tid til annen. Statens pensjonsfond - Utland er plassert bredt i mange land og i mange selskaper. Fordeling av investeringene på både aksjer og obligasjoner innebærer også diversifisering av risiko ettersom avkastningen av aksjer og obligasjoner normalt ikke varierer i takt.