Skriftlig spørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:916 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V): Innføring av maksimalt tillatt totalvekt på 56 tonn 7-akslet 22 meter vogntog er et viktig tiltak for å effektivisere tømmertransporten i Norge.
Vil statsråden sørge for at Samferdselsdepartementet åpner for en slik vektøkning i nær fremtid?

Begrunnelse

Innføring av nye akseltrykkbestemmelser for 7-akslet 22 meter vogntog med maksimalt tillatt totalvekt på 56 tonn, har trukket ut i tid. Saken har vært til utredning i Vegdirektoratet i lang tid. Transportkostnadene for skogsnæringen i Norge er vesentlig høyere enn i andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Norsk skogsnæring har behov for en snarlig styrking av sin konkurransekraft. En slik vektøkning vil effektivisere tømmertransporten i Norge og vil samtidig være positiv både for trafikksikkerhet og miljø.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vogntog som transporterer tømmer har i dag anledning til å være 22 meter lange, i motsetning til andre vogntog som ikke kan være lengre enn 18,75 meter. Spørsmålet om å øke den tillate totalvekten fra dagens 50 tonn til 56 tonn på 7-akslede 22 meter lange tømmervogntog har vært vurdert flere ganger. Statens vegvesen har på generelt grunnlag vært positive til dette, men for dårlig bæreevne på mange bruer begrenser i dag mulighetene. Statens vegvesen har, etter å ha beregnet styrken til bruene på de aktuelle strekningene, derfor konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å tillate 56 tonn totalvekt på et sammenhengende vegnett for 22 meter lange vogntog.

Vegdirektoratet har foreløpig anslått et investeringsbehov til forsterkning av bruer på ca. 200 mill. kr før 56 tonn totalvekt kan tillates. Jeg mener at avsetting av midler til slike tiltak er noe som bør vurderes i forbindelse med revisjon av Nasjonal transportplan, og som da må sees i forhold til behov for annet nødvendig vedlikehold av vegnettet.

Jeg mener imidlertid at det på enkelte strekninger, hvor bruene ikke utgjør en begrensning og næringen har behov, bør vurderes å åpne for 56 tonns vogntog. I en slik vurdering må det også tas hensyn til belastning på tilgrensende vegnett. Jeg vil be Vegdirektoratet følge opp saken, herunder ta et raskt initiativ overfor næringen for å avklare hvilke strekninger dette vil kunne være aktuelt for.