Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:924 (2005-2006)
Innlevert: 23.05.2006
Sendt: 23.05.2006
Besvart: 31.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I Sandvika i Bærum er det, i tilknytning til Jernbanestasjonen, et parkeringshus med en rekke parkeringsplasser som ligger svært sentralt til og som absolutt burde kunne brukes som innfartsparkeringsplasser for kollektivreisende, gjerne i kombinasjon med månedskortkjøp ved NSB.
Vil samferdselsministeren ta kontakt med Jernbaneverket slik at dette kan skje?

Begrunnelse

Jeg har fått henvendelse fra flere som ønsker innfartsparkering i tilknytning Sandvika stasjon. I utgangspunktet var det nærmere 100 plasser som var merket med NSB-skilt, men disse ble fort redusert til 20. Grunnen til reduksjonen var sannsynligvis, i første omgang, liten respons. Det var imidlertid ikke rart, da det ble meget dårlig bekjentgjort at dette tilbudet fantes. Nå er imidlertid etterspørselen stor, og det er lange ventelister. Den første tiden betalte man 100 kr måneden for plass. Senere har månedsprisen økt til 150 og fra i fjor av 200 kr pr. måned. leie av plass i parkeringshuset er knyttet til kjøp av månedskort for kollektivreisende ved Sandvika jernbanestasjon. Det er adgang til innendørs parkeringsplass 24 timer i døgnet 365 dager i året. Erfaringen gjennom 8 år er at det er trygt å sette fra seg bilen der.
Driften av parkeringshuset, som jeg tror har nærmere 300 plasser i alt, er satt bort til et parkeringsselskap. Det ser ut til at en god del plasser er leiet bort til personer som har sitt arbeid i Sandvika, ev. disses arbeidsgivere. Det er også mulig med korttidsparkering fra billettautomat, med timespris på 16 kr noe som gjør det lite attraktivt med korttidsparkering. Resultatet av denne parkeringspolitikken er at det alltid er stor ledig parkeringskapasitet i dette parkeringshuset.
Dette parkeringshuset bør etter min mening i hovedsak bli benyttet som innfartsparkeringshus. Drift av innfartsparkeringsplasser bør være nærmere kjerneoppgavene til Jernbaneverket enn videreutleie av huset til et parkeringsselskap som tydeligvis tjener så godt på jobben at det ikke gjør noe at huset står halvtomt også i tider på døgnet hvor etterspørsel av parkeringsplass burde være stor.
Jernbaneverket bør, etter min mening, avslutte avtalen med parkeringsselskapet når denne utløper og utleie for arbeidsreiser til arbeidsplasser i Sandvika fases ut. Dette er i tråd med Bærum kommunes parkeringspolitikk for Sandvika, der en går inn for størst mulig kollektivreise for arbeidsreiser.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Slik jeg forstår spørsmålet ditt er det ikke et problem med mangel på plasser i parkeringshuset i Sandvika, men at prisen for leie av plass er for høy for mange potensielle kollektivreisende, og at staten ved Jernbaneverket derfor bør gå inn å kjøpe ut de andre eierne fra parkeringshuset slik at alle plassene ble sikret til fri bruk for de som reiser kollektivt.

Når det gjelder denne konkrete saken, kan jeg opplyse at i forbindelse med utbyggingen av nye Sandvika stasjon som et større kollektivknutepunkt (lokaltog, flytog, buss og taxi) i første halvdel av 1990-årene, ble det under bussterminalen etablert et parkeringshus med plass for ca. 300 biler i to plan. Finansieringen av og eiendomsretten til prosjektet var delt mellom forvaltningsbedriften NSB, Bærum kommune mfl. Parkeringshuset eies i dag av Vital Eiendom AS gjennom selskapet Sandvika Torg AS og drives av en parkeringsoperatør. Forvaltningsbedriften NSB kjøpte i 1994 bruksrett til 104 av disse plassene, 52 plasser i hvert plan. Disse plassene eies i dag av NSB AS og blir tilbudt pendlere med månedskort på NSB sine tog. NSB har innført en tilleggsbetaling for kunder med månedskort da tilbudet er begrenset. NSB er etter det jeg har fått opplyst det eneste kollektivselskapet som har kjøpt plasser i parkeringshuset.

Jeg vil understreke at kommunene har det overordnede ansvaret for parkeringspolitikken. Det er kommunene som plan- og reguleringsmyndighet som skal sikre at det arealmessig settes av tilstrekkelig med plass til parkeringsmuligheter ved etablering av nybygg.

Gjeldende praksis er at Jernbaneverket på etablerte stasjonsområder som eies av NSB, kan gå inn og leie parkeringsarealer til selvkostpris der det er behov for dette, gjerne i tillegg til det som NSB selv tilbyr sine kunder. Ved utvikling av nye kollektivknutepunkter er det lagt opp til at Jernbaneverket vurderer behovet for nyetablering av parkeringsplasser for togreisende og velger hensiktsmessige løsninger i forhold til togtrafikken. Fram til nå har det ikke vært vanlig at staten ved Jernbaneverket ved etablerte stasjoner, går inn og leier eller kjøper plasser i private parkeringshus. Per i dag legger jeg ikke opp til å foreslå endringer i forhold til de parkeringsplassene ved Sandvika stasjon som disponeres av NSB eller ev. andre. Jeg er av den oppfatning at NSB som hovedoperatør på Sandvika stasjon sitter nærmest til å vurdere hva prisen på de aktuelle parkeringsplassene bør være, vurdert opp mot hva en ev. prisreduksjon vil bety i økte trafikkinntekter for selskapet. På denne bakgrunn har jeg pr. i dag ikke planer om å bruke statlige bevilgninger til å kjøpe ut NSB og ev. andre eiere i det etablere parkeringshuset ved Sandvika stasjon.