Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:935 (2005-2006)
Innlevert: 24.05.2006
Sendt: 26.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Vil statsråden bidra til finansiering av en plan for satsing på telemedisinske tjenester i kommunene?

Begrunnelse

Utvikling av telemedisinske tjenester i spesialisthelsetjenesten har bidratt til bedre og mer tilgjengelige helsetjenester for pasientene. Nasjonalt senter for telemedisin har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om midler til utvikling av telemedisinske tjenester i den kommunale helsetjenesten. Satsing på telemedisinske tjenester kan bidra til et bedre helsetilbud for befolkningen og en mer effektiv resursutnyttelse i sektoren. I Soria Moria-erklæringen heter det at helsetjenesten skal tilføres ressurser og kompetanse som sikrer helsetjenester basert på moderne teknologi.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er enig med representanten om at en satsing på telemedisinske tjenester i kommunene er viktig. Det er nødvendig å utvikle og styrke bruken av elektroniske tjenester i kommunale pleie- og omsorgstjenester for å sikre gode og helhetlige pasientforløp og bedre informasjonsutvekslingen mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Gjennom strategiplanen S@mspill 2007 har samarbeid mellom kommunal helse- og sosialtjeneste og spesialisthelsetjenesten et særskilt fokus. Det er gjennom denne strategiplanen gitt tilskudd til fem kommunale fyrtårnsprosjekter som skal bidra til erfaringsinnsamling for å synliggjøre muligheter og dokumentere gevinster og kostnader ved elektronisk samhandling. Nasjonalt senter for telemedisin har sekretariatsfunksjoner i kommuneprogrammet i S@mspill 2007. Gjennom Sosial- og helsedirektoratet støtter departementet også prosjektet SES@am Tromsø, der Nasjonalt senter for telemedisin har prosjektansvaret, hvor det er igangsatt utprøving av telemedisin i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø.

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2006 i tillegg gitt et tilskudd på 4,5 mill. kr til Nasjonalt senter for telemedisin for å dekke IKT-basert undervisning, veiledning og faglig nettverksbygging rettet mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, og andre kompetanseutviklingstiltak.

Til orientering kan jeg opplyse at Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en søknad fra Nasjonalt senter for telemedisin om 26 mill. kr til satsing på telemedisin i kommunal sektor, og at denne for tiden er til vurdering.

Tilleggssvar 14. juli 2006:

I mitt svar oppga jeg at Helse- og omsorgsdepartementet i 2006 har gitt et tilskudd på 4,5 mill. kr til Nasjonalt senter for telemedisin for å dekke IKT-basert undervisning, veiledning og faglig nettverksbygging rettet mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten, og andre kompetansetiltak.

Jeg ser at mitt svar krever en presisering. Ovennevnte midler fordeles mellom Nasjonalt senter for telemedisin og andre kompetansetiltak, som bl.a. syndromdiagnostikk, utredningsvirksomhet og informasjon om sjeldne tilstander som ikke har kompetansesenter.

Fra 2004 ble det lagt inn et fast årlig tilskudd på 1,2 mill. kr til Nasjonalt senter for telemedisin for å dekke IKT-basert undervisning, veiledning og faglig nettverksbygging rettet mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Etter det jeg har fått opplyst fra Sosial- og helsedirektoratet, som forvalter midlene på Helse- og omsorgsdepartementets vegne, har direktoratet gitt tilskudd til Nasjonalt senter for telemedisin på til sammen 2,25 mill. kr i 2005, hvorav 1,05 mill. kr er godkjent overført til 2006. Dette tilsier at det gjenstår en bevilgning på 150 000 kr i tilskudd for 2006.

Jeg vil i tillegg opplyse at Nasjonalt senter for telemedisin årlig mottar 26 mill. kr fra Helse- og omsorgsdepartementet som kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten, og at kompetansesenteret også mottar midler fra Helse Nord RHF, Universitetssykehuset i Nord-Norge og eksterne aktører.