Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:956 (2005-2006)
Innlevert: 31.05.2006
Sendt: 31.05.2006
Besvart: 14.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Vil statsråden rette opp sine feilaktige opplysninger om Bondevik II-regjeringens satsing på vegvedlikehold (post 23 og post 72) i Stortingets spørretime 24. mai, og for fremtiden sørge for en grundigere sjekk av opplysninger i sitt departement?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime onsdag 24. mai gav statsråden feilaktige opplysninger om utviklingen i bevilgningene under Bondevik II-regjeringen. Statsråden nevnte ikke at riksvegferjetjenestene inngikk i Stoltenberg I-regjeringens tall, mens fra og med 2002 under Bondevik II-regjeringen ble dette skilt ut som egen budsjettpost (post 72).
Sannheten er at det var over 1 mrd. kr i økning under Bondevik II-regjeringen.

Statsråd Liv Signe Navarsete i spørretimen onsdag 24. mai 2006 [10:24:45]:

"Me har i alle fall ei satsing, i motsetning til den førre regjeringa, som kutta på vedlikehaldet i sine budsjett. Me har lagt inn nær 200 mill. kr til vedlikehald, og det kan vel etter kvart då nærme seg at me kjem opp att på nullpunktet, der det var før den førre regjeringa tok over og begynte på sine kutt."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bondevik II-regjeringen sitt budsjettforslag for 2006 er 80 mill. 2006-kr lavere enn Stoltenberg I-regjeringens forslag for 2002 for post 23 totalt. For drift og vedlikehold var Bondevik II-regjeringens forslag om lag 60 mill. kr lavere. Innenfor perioden 2002-2006, hvor Bondevik II-regjeringen la fram statsbudsjett, gikk bevilgningene opp og ned både til post 23 totalt og til drift og vedlikehold. Budsjettet på post 23 var 6 324 mill. 2006-kr i 2002, mens Bondevik II-regjeringens forslag for 2006 var 6 014 mill. kr. Tilsvarende tall for drift og vedlikehold var 4 478 mill. 2006-kr i 2002 og 4 190 mill. kr i forslaget for 2006. Jeg viser også til at for asfalt, som er en meget viktig del av vedlikeholdet, har det vært en sterk reduksjon når man sammenligner 2006 med 2002. Forbruk av asfalt i 2002 var 860 mill. 2006-kr mens Bondevik II-regjeringen hadde et forslag på 525 mill. kr til asfalt i St.prp. nr. 1 (2005-2006), dvs. en reduksjon på 335 mill. kr eller 39 pst. Det er denne formen for kutt jeg refererte til i spørretimen 24. mai når jeg opplyste at den forrige regjeringen kuttet på vedlikehold i sine budsjett. I tidsrommet 2002-2006 har i tillegg trafikken og dermed behovet for vedlikehold økt, noe som skulle tilsi at det burde vært en økning i bevilgningene.

Statens vegvesen opererer ikke med budsjettall for bare vedlikehold, men for drift og vedlikehold samlet. Grunnen til dette er bl.a. funksjonskontraktene med entreprenører hvor drift og vedlikehold henger sammen.