Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:972 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 02.06.2006
Besvart: 12.06.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Er statsråden beredt til å stramme inn de rikspolitiske retningslinjene i forbindelse med utbyggingen av grøntarealer i bynære strøk, for på denne måten å sikre fortsatt grønne arealer i byene?

Begrunnelse

I urbane strøk står grøntarealer under press og vi opplever en stadig nedbygging av slike områder. Rikspolitiske retningslinjer synes som det eneste virkemiddel for å motvirke dette, men disse oppfattes ofte som veldig "tøyelige" lokalt. Ofte oppstår situasjoner der ulike hensyn settes opp mot hverandre. Det er viktig å ta hensyn til lokalt selvstyre, men det er også viktig å bevare grønt- og friarealer i urbane strøk.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Som representanten Grande gir uttrykk for, er de grønne arealene i byene under stort press for nedbygging. For å få en oversikt over dette har Miljøverndepartementet igangsatt en overvåking av arealutviklingen i byene. På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) har Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeidet en rapport om endringer av byenes grønne arealer i løpet av en 5-årsperiode (1999-2004). Materialet viser en nedbygging av de grønne arealene på ca. 12 pst.

Jeg har i gang en evaluering av de Rikspolitiske retningslinjene for barns og unges interesser i den fysiske planleggingen som ble vedtatt i 1989 (RPR/BU). Intensjonen med retningslinjene var å synliggjøre og styrke barns og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (PBL). De skulle gi et grunnlag for å vurdere saker der barns og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. Barns og unges leke- og oppholdsarealer dreier seg i stor grad om de grønne arealene i byer og tettsteder, og deres interesser er sammenfallende med den nasjonale bypolitikken på dette området: Regjeringen ønsker å sikre og utvikle de grønne arealene i byene slik at vi skaper kvalitet i våre omgivelser der vi bor og oppholder oss.

Evalueringen av RPR/BU vil danne grunnlaget for å vurdere om det er aktuelt med en revidering av retningslinjene. Jeg ser at det kan være aktuelt med en bredere tilnærming, der bl.a. krav til kvalitet og universell utforming i våre uterom blir mer vektlagt.

Omformingsområder i sentrum av byer og tettsteder blir de viktigste byutviklingsområdene i årene som kommer! Byene vi samarbeider med i pilotarbeidet for byomforming sier de har arealreserver nok for 30-40 år fremover. Det skulle derfor ikke være nødvendig å bygge ned de grønne områdene i byene. Ved å utvikle ny bebyggelse med tilhørende grønne arealer på "grå arealer", tidligere brukt til industri-, lager- og transportformål, kan fortettingspolitikken også bidra til å styrke grønnstrukturen i byer og tettsteder.

Jeg er opptatt av at vi skal ha høy kvalitet i uterommene i våre byer og tettsteder. De samme sju byene som vi samarbeider med i byomformingsnettverket, sier de trenger bedre statlige virkemidler knyttet til krav til utearealer i den tette byen. Eksisterende normer og retningslinjer er basert på ubygging på jomfruelig mark, og gjelder for hele landet. Miljøverndepartementet har igangsatt et arbeid for å utvikle virkemidlene spesielt for å bedre kvaliteten i de tette byområdene. Vi samarbeider med Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken og byene i omformingsnettverket om dette. Resultatene av dette arbeidet blir nyttet i den pågående revidering av plan- og bygningsloven.