Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:976 (2005-2006)
Innlevert: 02.06.2006
Sendt: 06.06.2006
Besvart: 12.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hvilke konkrete tiltak skal Helse Øst iverksette for å utvide fødetilbudet i hovedstadsområdet, med hensyn til rekruttering av personell og lokalisering av nye fødeplasser?

Begrunnelse

Helse Øst meddeler i en pressemelding av 31. mai 2006 at fødetilbudet i hovedstadsområdet skal utvides med 400 plasser. Det fremgår videre at de nye plassene skal opprettes gjennom bruk av Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Asker og Bærum HF og Akershus universitetssykehus. Ullevål sykehus opplyser at de avviser 2 000 fødende pr. år, herunder kvinner som allerede er i fødsel. Ifølge mine opplysninger er også kapasiteten ved Ahus benyttet fullt ut allerede. Det er avgjørende at fødeavdelingene har tilstrekkelig kapasitet med hensyn til personell og plasser, slik at de fødende blir godt ivaretatt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det har vært viktig for Helse Øst RHF å få avklart at fødende som er bosatt i Helse Øst har rettslig krav på at Helse Øst RHF skaffer dem et forsvarlig fødetilbud. Men når det gjelder retten til å velge på hvilket sykehus fødselen kan finne sted, kan imidlertid ikke pasienten kreve at denne rettigheten oppfylles uavhengig av kapasitet/plassituasjon ved det sykehuset hun velger. Jeg viser for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 984 fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli.

Helse Øst RHF har etter initiativ fra meg hatt denne saken til vurdering siden april/mai i år. Som ledd i dette ble Ullevål universitetssykehus HF og Helse Sør RHF ved Rikshospitalet forespurt om hvilke muligheter de har for å øke kapasiteten både på kort sikt, og fram mot 2010. I den foreløpige vurderingen ble det også tatt i betraktning at nye Akershus universitetssykehus HF vil bli etablert i mellomtiden, med et økt antall fødsler i forhold til dagens kapasitet og med pasienthotelltilbud.

Behovet for økningen i fødekapasiteten som er beregnet til 400 fødsler pr. år, er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2005. Disse viser at netto økning av antall fødsler i Oslo og Akershus pr. utgangen av 2005 er ca. 400 fødsler i forhold til 2003, da oppgavefordelingen i hovedstadsområdet ble endret ved at fødevirksomheten ved Aker universitetssykehus HF ble innstilt og fordelt på de øvrige sykehus i området. Netto økning i hele regionen er 45 fødsler i 2005 sammenlignet med 2003.

Helse Øst RHF har som grunnleggende forutsetning at eventuell utvidelse av fødekapasiteten i hovedstadsområdet skal løses ved økt utnyttelse av potensialet i egne sykehus, eventuelt supplert med kapasitet fra Helse Sør RHF. Samlet ressursbruk til fødselsomsorg skal opprettholdes på samme nivå som i dag.

Helse Øst RHF vil nå ha en gjennomgang med egne aktuelle helseforetak i hovedstadsområdet for å vurdere om økningen med 400 plasser kan gjennomføres ved disse sykehusene - Ullevål universitetssykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Akershus universitetssykehus HF - og dernest Helse Sør RHF ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, som Helse Øst har avtale med fra før. Økningen på 400 plasser utgjør en liten del (2,9 pst.) av totalvolumet for fødsler ved disse sykehusene som har ca. 14 000 fødsler årlig.

Helse Øst RHF vurderer et eventuelt rekrutteringsbehov som uproblematisk og likeledes også at evt. behov for ressurstilførsel bør løses ved interne justeringer. Det er en klar forutsetning at økningen ikke skal gå på bekostning av kvaliteten på fødeplassene, slik at den enkelte gravide kvinne skal få et like godt tilbud som i dag.