Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:996 (2005-2006)
Innlevert: 08.06.2006
Sendt: 08.06.2006
Besvart: 19.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Kan statsråden redegjøre for de vurderinger som ligger til grunn for dimensjonering av avrusningstilbudet til rusmiddelmisbrukere i Helse Øst, og vurderer hun at tilbudet er tilfredsstillende?

Begrunnelse

Helse Øst har midlertidig stengt tilbudet om avrusning for rusmiddelmisbrukere ved M3 i Oslo. Leder for Avdeling for Rus og Avhengighet, Gjermund Nysveen opplyser i Dagsavisen 6. juni 2006 at det blir en permanent reduksjon i antall avrusningsplasser i regionen.
Det fremgår av ventelistetall fra Avdeling For Rus og Avhengighetsbehandling at det er 7 ukers ventetid for avrusning/avgiftning ved Ahus, og tilsvarende ved mottaksavdelingen på Ullevål universitetssykehus. Ved Østfoldklinikken er ventetiden 13 uker.
I Regjeringens tiltredelseserklæring er det varslet en opptrappingsplan for rusfeltet. Avgjørelsen om å redusere tilbudet om avrusning i Helse Øst står i klar motstrid til dette. Det reduserte tilbudet om avrusning i Helse Øst er særlig alvorlig sett i lys av at mange rusmiddelmisbrukere har en svært dårlig helsetilstand og står i fare for å dø av overdose.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er riktig slik representanten Sjøli omtaler i sin begrunnelse for sitt spørsmål til meg, at Regjeringen i sin politiske plattform - "Soria Moria-erklæringen" - varslet at den ønsket å legge fram en opptrappingsplan på rusfeltet. Denne planen vil bli lagt fram i forbindelse med St.prp. nr. 1 (2006-2007).

På lik linje med representanten Sjøli er også jeg bekymret for den dårlige helsetilstanden og faren for overdosedødsfall for mange rusmiddelavhengige. Tall fra Kripos viser at det er registrert et høyt antall overdosedødsfall i Norge over en lengre periode. Heldigvis har vi de seneste årene sett en markert nedgang i antall slike dødsfall. Denne reduksjonen har funnet sted samtidig som det er satset på kommunale lavterskel helsetiltak og på økt kapasitet innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I tillegg til dette er rusreformen blitt gjennomført, som har medført en styrking av behandlingsapparatet for rusmiddelavhengige.

Dette som jeg har beskrevet ovenfor, har høyst sannsynlig vært med på å redusere antall narkotikarelaterte dødsfall. Regjeringen ønsker å styrke innsatsen overfor rusmiddelavhengige, også med tanke på å redusere antall dødsfall blant rusmiddelavhengige ytterligere.

I årets bestillerdokument til de regionale helseforetakene er rusmiddelavhengige en av fire pasientgrupper som de regionale helseforetakene i særlig grad skal ha oppmerksomhet på. I tillegg har jeg i nevnte bestillerdokument bedt de regionale helseforetakene øke innsatsen til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling, slik at den prosentvise vekst innenfor rus og psykisk helsevern skal være sterkere enn innenfor somatikken.

Med hensyn til avrusningsinstitusjonen M3 i Oslo, er det riktig at den er midlertidig stengt fram til 15. august. Denne midlertidige stengningen har vært planlagt over noe tid og er nødvendig for at institusjonen skal få mer egnede lokaler til sin virksomhet.

Selv om den totale avrusningskapasiteten i Oslo/Follo vil bli noe redusert i sommer, har Helse Øst RHF i sitt brev til Oslo kommune av 23. april d.å. redegjort for hvilke tiltak de har satt i verk/planlagt for at de rusmiddelavhengige i denne perioden fortsatt skal få det avrusningstilbudet de har behov for. Her legges det opp til kompenserende tiltak ved å etablere et nært samarbeid med psykiatrisk og somatisk akuttmottak ved Aker universitetssykehus HF.

I begrunnelsen til spørsmålet fra representanten Sjøli er det også omtalt ventetid ved flere avrusningsenheter. Opprinnelig skulle Norsk Pasientregister (NPR) fra siste årsskiftet registrere ventetider for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, på lik linje med registrering av ventetider i den øvrige spesialisthelsetjenesten. Grunnet dataproblemer har disse opplysningene ennå ikke blitt implementert og vil kanskje ikke vær fullt ut gjennomført før ved kommende årsskifte.

I påvente av implementeringen av ventelistedata i NPR fører de regionale helseforetakene egne ventelisteregistreringer. Slik den ventelisteoversikt som Helse Øst RHF har lagt ut på sin hjemmeside viser, er ventetidene på avrusning ved enkelte institusjoner opptil 15 uker. Denne ventetiden er et skjønnsmessig uttrykk for hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på denne typen behandling. Pasienter med høyere prioritet vil vente langt kortere enn dette, og vil i mange sammenhenger få tilbud om plass innen svært kort tid.

Helse Øst RHF er nå inne i en prosess for å se på avrusningstilbudet til rusmiddelavhengige innenfor regionen under ett, inkludert Aker universitetssykehus HF, avdeling for rus og avhengighet (ARA), som har ansvaret for all rusbehandling i Oslo og Follo. I dette vil det bl.a. også bli vurdert om det er behov for et eget avrusningstilbud til ungdom i regionen.

For 2007 har Sykehuset Asker og Bærum HF besluttet å reetablere et døgnbehandlingstilbud ved Åsterud i forbindelse med Bærum sykehus, noe som vil gi 6 nye avrusningsplasser i 2007.

På bakgrunn av den tilbakemelding jeg har fått fra Helse Øst RHF om avrusningssituasjonen i Oslo i sommer, har jeg tillit til den prosess det er lagt opp til for å styrke denne delen av behandlingskjeden for rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten.