Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1004 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 09.06.2006
Besvart: 14.06.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Flyskolen NAC på Bardufoss fikk høsten 2005 et tilskudd på 4,5 mill for å holde driften i gang inntil ny utdanningsmodell var avklart. Tilsvarende bevilgning ble gitt for våren 2006. Imidlertid er disse 4,5 mill. kr holdt tilbake av Kunnskapsdepartementet grunnet klage til ESA. Dette skaper store problemer og medfører at ansatte i virksomheten ikke vil få utbetalt lønn/feriepenger nå i juni.
Hva vil kunnskapsministeren gjøre for å få til en snarlig utbetaling av de 4,5 mill. kr som Stortinget har bevilget til NAC?

Begrunnelse

Stortinget bevilget i 2005 et driftstilskudd på 4,5 mill. kr til NAC på Bardufoss for høsthalvåret 2005 for å holde virksomheten i gang i påvente av en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle utrede fremtidig modell for trafikkflygerutdanning. Utvalget skulle fremlegge sin innstilling februar 2006, og Bondevik II-regjeringen la derfor inn nye 4,5 mill. kr for våren 2006 med samme begrunnelse som tidligere. Virksomheten skulle sikres inntil myndighetene hadde avklart hvordan en fremtidig luftfartsfagutdanning i Norge skulle organiseres.
Saken er klaget inn for ESA, men dette er ikke nytt. De 4,5 mill. kr Stortinget bevilget til NAC for 2005 ble utbetalt selv om saken også da var innklaget.
Regjeringen skriver på side 33 i Revidert nasjonalbudsjett:

"[...] Departementet har kommentert klagen overfor ESA og vil avvente den videre behandlingen av klagen før ytterligere midler eventuelt utbetales."

Denne utsettelsen av tilskuddsutbetalingen har medført at NAC-miljøet har fått alvorlige økonomiske problemer. Manglende utbetaling og det forbehold som tas "[...] før ytterligere midler eventuelt utbetales" kan ikke sies å være i samsvar med Stortingets budsjettvedtak desember 2005. Det faktum at tilskuddet for vårhalvåret er holdt tilbake, har satt flyskolen i en håpløs situasjon. Det er for eksempel ikke midler til å utbetale lønn/feriepenger til ansatte nå i juni.
Det er nå overhengende fare for at fagmiljøet ved skolen vil forvitre på grunn av den uklarhet som er skapt rundt finansieringen både på kort og lengre sikt.
Med bakgrunn i dette forventes det at kunnskapsministeren omgående tar de nødvendige initiativ slik at NAC så snart som overhodeT mulig kan få overført de 4,5 mill. kr som allerede er bevilget av Stortinget i statsbudsjettet for 2006.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg vil vise til at Stortinget ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett for 2005 bevilget 4,5 mill. kr som "tilskudd til flyverskole Tromsø/Bardufoss". Kunnskapsdepartementet utbetalte tilskuddet i juni 2005 til NAC med forutsetning om at midlene skulle nyttes til videre drift av trafikkflygerutdanningen i 2005. I statsbudsjettet for 2006 ble det bevilget ytterligere 4,5 mill. kr til NAC.

EFTA Surveillance Authority (ESA) oversendte i brev av 23. mars 2006 til Fornyings- og administrasjonsdepartementet klage på tilskudd til NAC. Kunnskapsdepartementet er ikke kjent med at tilskuddet har vært klaget inn for ESA tidligere.

Kunnskapsdepartementet har redegjort for trafikkflyger i St.prp. nr. 66 (2005-2006) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006, herunder at man vil avvente den videre behandling av klagen til ESA før ytterligere midler eventuelt utbetales til NAC. Flertallet i finanskomiteen tok dette til etterretning, jf. Innst. S. nr. 205 (2005-2006) Innstilling fra finanskomiteen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2006.

Jeg er kjent med den økonomiske situasjonen ved NAC, og vil kontinuerlig vurdere utviklingen i tråd med Stortingets behandling av saken.