Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2005-2006)
Innlevert: 09.06.2006
Sendt: 12.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Finnmark har to AMK-sentraler; én ved hvert av de to sykehusene, med en avstand på ca. 600 km. Helt siden 2001 har det stått en kamp om bevaring av begge, og politisk har det ved hver korsvei endt med at stortingsflertallet har argumentert for at begge skal bestå. Av innstillingen til styremøtet i Helse Nord den 14. juni framgår det imidlertid at AMK-sentralen i Kirkenes er planlagt nedlagt.
Vil statsråden bidra til å sikre at Finnmark også i framtida beholder én AMK-sentral ved hvert av sykehusene?

Begrunnelse

De geografiske avstandene i Finnmark tilsier to fullverdige sykehus, der akuttilbudene til befolkningen opprettholdes ved begge sykehusene. AMK-sentralene bidrar gjennom lokalkunnskap til å sikre at akuttressursene disponeres koordinert ved hvert av sykehusene, og gir i tillegg varierte oppgaver til helsepersonellet som kan virke rekrutterende. Kutt i denne typen tilbud ved ett av sykehusene kan over tid bidra til å redusere rekrutteringsgrunnlaget ved sykehuset. Etter undertegnedes vurdering hører lokaliseringen av AMK-sentraler til den typen tjenestetilbud som bør inkluderes i en nasjonal helseplan, og der avgjørelsen om strukturendringer bør underlegges politisk behandling, og ikke tas av styret i helseforetaket. Saken har vært behørig omtalt i Sør-Varanger Avis denne uka, og vekker naturlige reaksjoner og utrygghet blant lokalbefolkningen i Sør-Varanger og Øst-Finnmark.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: La meg innledningsvis si at god prehospital tjeneste og akuttmedisinsk behandlingskjede er viktig for at folk skal være trygge på at hjelpen er der når de har behov for det. AMK-sentralene er en svært viktig del av denne behandlingskjeden.

Det har vært en reduksjon i antall AMK-sentraler. Denne reduksjonen må ses i sammenheng med Stortingets vedtak om og pågående prosess for innføring av nytt digitalt nødsamband for nødetatene (nytt nødnett). Det nye nødnettet vil gi langt bedre muligheter enn dagens teknologi når det gjelder kommunikasjon og overføring av data mellom enheter (for eksempel mellom ambulanse og sykehus, og sykehusene seg i mellom).

Reduksjonen av AMK-sentraler har skjedd over hele landet, uten at tjenesten har blitt svekket. For eksempel har Helse Øst RHF redusert antallet AMK-sentraler fra totalt ti i 1998 til tre i 2005; det er nå én AMK-sentral i Østfold, én felles for Sykehuset Innlandet HF og én felles for Oslo og Akershus.

Det er en kjent sak at Regjeringen har en sterk satsing i nordområdene. Derfor ønsker jeg ikke på det nåværende tidspunkt å foreta noen endring av AMK-strukturen i Finnmark. Det vil imidlertid alltid være viktig for meg at vi finner de beste faglige og økonomiske løsninger.

Stortingsrepresentanten Ballo foreslår at saker av denne typen bør behandles i nasjonal helseplan. Nasjonal helseplan skal anvise status, utfordringer og strategiske tiltak. Helseplanen skal ta utgangspunkt i pasienters og pårørendes perspektiv og synliggjøre områder hvor nasjonale strategier, forventninger og ledelsesmessige grep vil åpne for resultater. Planen skal bygge på en helhet som innbefatter forebyggende arbeid, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og samarbeid med andre offentlige tjenester.