Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1021 (2005-2006)
Innlevert: 12.06.2006
Sendt: 13.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Synes statsråden informasjonen til de som ønsker å passere riksgrensen ved den gamle E6 (Svinesund) er god nok når det gjelder opplysninger om fortolling av varer, og ønsker statsråden at man i større grad skal kunne benytte skjønn i saker av samme karakter som er nevnt i begrunnelsen til dette skriftlige spørsmålet?

Begrunnelse

Gjennom media (Aftenposten 11. juni 2006) får vi innblikk i hvordan tollerne på Svinesund har valgt å slå hardt ned på en person som hadde med seg hvitevarer fra Sverige og over til Norge. Vedkommende passerte den ubetjente grenseovergangen på den gamle E6. 350 meter før grenseovergangen på svensk side står det et informasjonsskilt, hvor det opplyses at man kun kan ta med avgiftsfritt tollgods ved denne grenseovergangen. I tillegg er det oppført et telefonnummer hvor man kan henvende seg til tollmyndighetene hvis man har spørsmål. Telefonnummeret er ikke lenger i bruk. Vedkommende som i avisartikkelen har blitt tatt for smugling, har fått varene beslaglagt og en bot. Vedkommende mener at skiltingen og informasjonen er mangelfull. Mange med ærlige hensikter kan da faktisk oppleve det samme som han, nemlig at man blir tatt for smugling og ansett som kriminell. I samme artikkel opplyser Østfold tolldistrikt at praksis er at man anmelder alle man stopper i rutinekontroll, som kommer over en slik grensepassering, og hvor man har med varer som skulle fortolles. Det opplyses videre at det er meget strenge regler på dette området. Grensepasseringen på gamle E6 har vært benyttet i mange år. Grenseovergangen på den nye E6 har ikke vært i funksjon lenge. Dette setter etter undertegnedes oppfatning særskilte krav til informasjon, slik at de reisende får de opplysninger som er nødvendig.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skiltingen på svensk side av grenseovergangen er først og fremst svenske myndigheters ansvar, på samme måte som norske myndigheter har ansvar for skiltingen på vår side av grensen. Når dette er sagt har toll- og avgiftsetaten et utstrakt samarbeid med svenske tollmyndigheter, og vi er fra norsk side selvsagt interessert i at skilting og annen informasjon skal være så god som mulig.

Kontrollstasjonen på nye E6 ble åpnet i juni 2005, og grenseovergangen ved gamle E6 har siden dette vært forbeholdt "grønn sone", dvs. at det ikke foretas fortolling av varer.

Både på nye og gamle E6 er det flere store og tydelige skilt som viser hvor en skal kjøre for å fortolle varer, og disse kommer i god tid før skiltet som er avbildet i artikkelen nevnt i begrunnelsen til dette spørsmålet, se vedlagte bilder av skiltingen. Det er også mulig å snu etter det omtalte skiltet. For øvrig er det på norsk side på gamle E6 god skilting som viser at gamle E6 kun er "grønn sone". Skiltingen både på norsk og svensk side synes god nok.

Det medfører riktighet at telefonnummeret det er henvist til i spørsmålet, ikke lenger er i bruk. Nytt og riktig telefonnummer blir imidlertid opplyst ved å ringe det oppgitte telefonnummeret. Toll- og avgiftsetaten vil ta et initiativ overfor svenske myndigheter slik at skiltet kan bli rettet.

Jeg har ellers bedt toll- og avgiftsetaten vurdere utvidet informasjon på sine nettsider om fortolling ved denne grenseovergangen.

Når noen blir stoppet med toll- og avgiftspliktige varer på "grønn sone", vil vedkommende ofte hevde at den ulovlige grensepasseringen ikke skjedde bevisst. Det vil være svært vanskelig for toll- og avgiftsetaten å avgjøre om dette er tilfellet, og spørsmålet om større grad av skjønnsutøvelse fra etatens side må sees i sammenheng med dette.

Etter min mening er slike saker ikke godt egnet for økt skjønnsutøvelse. Etaten har i disse sakene få konkrete holdepunkter for en skjønnsutøvelse, noe som også kan gi urimelige resultater. Skjønnsutøvelse kan lett føre til usaklig forskjellsbehandling og være i strid med likebehandlingsprinsippet. Dagens praksis er derfor at toll- og avgiftsetaten anmelder alle slike overtredelser til politiet med påstand om inndragning av de ulovlig innførte varene.

Vedlegg til svar:

4 bilder av skilter som viser hvor en skal kjøre for å fortolle varer.