Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1022 (2005-2006)
Innlevert: 12.06.2006
Sendt: 13.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I utgave nr. 2 for 2006 av Støymåler'n, medlemsblad for "Norsk forening mot støy", gis det uttrykk for en frykt for at Regjeringen vil fravike sitt løfte om å holde på det stortingsvedtatte støymålet fra 1999 om reduksjon på støyplagene på 25 pst. innen 2010.
Vil Regjeringen forholde seg til regjeringserklæringen i denne saken og stå fast ved støymålet?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Da det nasjonale målet for støy ble fastsatt i 1999, jf. St.meld. nr. 8 (1999-2000) om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, ble det samtidig varslet at det skulle foretas en evaluering og eventuell justering av målet i 2005 for å sikre at det er i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå.

Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører for tiden denne evalueringen i samarbeid, og utarbeider samtidig en handlingsplan mot støy og vurderer ambisjonsnivået i forurensningsforskriften knyttet til støynivå innendørs innenfor en helhetlig virkemiddelbruk.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en gjennomgang av resultatet av evalueringen, og vurdering av mål for arbeidet med støy framover, i forslaget til statsbudsjettet for 2007.