Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1023 (2005-2006)
Innlevert: 12.06.2006
Sendt: 13.06.2006
Besvart: 21.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke krav stilles til konsesjonsinnehaveren for ferjesambandet Moss-Horten på riksvei 19 når det gjelder regularitet, og hvilke virkemidler har Regjeringen til rådighet for å få konsesjonsinnehaveren til å oppfylle annonsert rutetilbud?

Begrunnelse

Ferjesambandet Moss-Horten på riksvei 19 er landets mest trafikkerte ferjestrekning, og forbinder E6 i Østfold med E18 i Vestfold.
Opptil tredjeparten av avgangene i ruten er blitt kansellert for en eller flere dager, flere ganger i år. Alle brukergrupper opplever en betydelig ulempe ved manglende regularitet på sambandet. I tillegg medfører disse kanselleringene omfattende miljøbelastninger i Horten og Moss, idet køen til ferjeleiet strekker seg ut i bygatene. Spesielt i Moss er man svært plaget av avgasser fra tyngre kjøretøyer siden tilfarten til ferjeleiet går gjennom byens sentrum.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bastø Fosen AS har konsesjon for riksvegferjesambandet Moss-Horten for perioden 1. januar 2006-31. desember 2015. Konsesjonen bygger på at sambandet Moss-Horten skal trafikkeres av tre ferjer.

Om regularitet står det i konsesjonsvilkårene:

"Det skal føres logg over ikke gjennomførte turer, som oversendes Vegdirektoratet, og Statens vegvesen Region øst halvårlig. Ved driftsopphold for hver enkelt ferje utover 24 timer skal konsesjonsmyndighet, ved Statens vegvesen Region øst, varsles. Dersom oppholdet varer lengre enn 5 døgn forutsettes det at Bastø Fosen AS etter samråd med Vegdirektoratet leier inn annet egnet ferjemateriell til sambandet."

Hvis konsesjonsinnehaver misligholder konsesjonsvilkårene, vil tiltak bli vurdert i det enkelte tilfellet. Ifølge Vegdirektoratet har det aldri vært aktuelt å bruke et slikt virkemiddel siden Bastø Fosen AS fikk konsesjon for drift av sambandet 1. januar 1996.

Statens vegvesen har opplyst at "M/S Bastø III" i en periode på sju uker tidlig i år var på verksted. "M/S Sogn" ble satt inn som erstatning de seks første ukene. Denne ferjen har mindre kapasitet enn "M/S Bastø III". Den sjuende uka som "M/S Bastø III" var på verksted gikk det kun to ferjer. Det er videre opplyst at i mars måned var en av ferjene ute av drift henholdsvis en halv dag og nesten en hel dag. I tillegg var en av ferjene ute av drift hele dagen 4. mai.

Det må påregnes at ferjer skal vedlikeholdes, og at det kan oppstå hendelser som medfører driftsproblemer. Dette gjelder også i den subsidierte del av riksvegferjenettet. Heller ikke i disse sambandene har det i forhold til budsjettrammene vært mulig å opprettholde en reserveferjekapasitet som gjør at en unngår perioder med redusert kapasitet. Det er videre ikke mitt inntrykk at regulariteten i sambandet Moss-Horten er vesentlig dårligere enn regulariteten i andre riksvegferjesamband.