Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1033 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 19.06.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for at Stortingets enstemmige merknad om at fri rettshjelpskontoret i Oslos drift skulle videreføres, rent faktisk også blir fulgt opp?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet la en enstemmig til grunn følgende i merknads form vedrørende fri rettshjelp:

"Komiteen mener at et godt rettshjelpstilbud er et spørsmål om sosial rettferdighet. Økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller skal ikke være avgjørende for enkeltmenneskers muligheter for å få juridisk bistand og informasjon om sine rettigheter. Det er etter komiteens syn viktig å sørge for at rettshjelpsordningen videreutvikles for å hindre at mennesker lider rettstap på grunn av manglende økonomisk evne. Komiteen viser til at Oslo som hovedstad står overfor spesielle utfordringer, og viser til viktigheten av at Oslo kommunes tiltak for fri rettshjelp for å gi et godt rettshjelpstilbud i hovedstaden videreføres."

Situasjonen nå er at departementet på tross av Stortingets klare signal likevel reduserer støtten til Oslo-kontoret med 2 mill. kr for inneværende år og tilsvarende for neste. Dette gir grunn til å spørre hvorvidt Stortingets behandling av statsbudsjettet kun var å regne som skuebrød og om det er slik at det har oppstått en vesentlig bedret situasjon i Oslo som tilsier at et slikt stort kutt kan begrunnes med mer enn ren saldering.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo kommune har i mange år mottatt betydelige tilskudd over Justisdepartementets budsjett, kap. 470 Fri rettshjelp post 72 Tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak. Av tildelingsbrevene både for inneværende år og tidligere år fremgår det at en forutsetning for tilskuddet er at virksomheten er tilpasset lov om fri rettshjelp. Justisdepartementet har arbeidet med en slik tilpasning i flere år, og i St.meld. nr. 25 (1999-2000) Om fri rettshjelp rapporterte departementet til Stortinget at "rettshjelpsvirksomheten ved kontoret drives nå etter de rammer som stilles i rettshjelpsloven". I Innst. S. nr. 181 (1999-2000) til St.meld. nr. 25 (1999-2000) fremkommer blant annet følgende:

"Bistandsbehovet arter seg forskjellig fra sted til sted blant annet etter befolkningsstruktur, sosiale forskjeller og hvilke tilbud som er etablert. Det bør derfor stimuleres til ulike statlig støttede rettshjelpsprosjekter som er tilpasset lokalt både etter folks behov og til hvilken kompetanse som finnes på stedet. Dersom slike prosjekter skal være berettiget offentlig støtte, bør de i hovedsak drive etter rammene for rettshjelpsloven."

Oslo kommune gjennomførte en evaluering av ordningen i 2005. Evalueringsrapporten viste at en betydelig del av tiltakets virksomhet fortsatt gikk ut over rettshjelpslovens grenser.

Jeg synes det er positivt at kommunen ønsker å gi innbyggerne sine et godt tilbud om fri rettshjelp. Jeg fastholder imidlertid at statlige midler i utgangspunktet må fordeles likt til befolkningen i hele landet, og at departementet ikke i stor grad kan gi særbehandling til Oslos borgere ved å fortsatt yte statlig tilskudd til den delen av kontorets virksomhet som går utover rettshjelpslovens grenser. Det har derfor vært nødvendig å foreta en tilpasning av tilskuddets omfang til antallet saker som faller innenfor rettshjelpslovens virkeområde, og en slik tilpasning vil gjennomføres over to år. Oslo kommune, derimot, står selvsagt fritt til å opprettholde et tiltak med juridisk bistand utover rettshjelpslovens grenser for sine innbyggere. Etter mitt syn må den delen av tiltakets virksomhet som går utover rettshjelpslovens rammer finansieres av kommunen.

Jeg er i likhet med Stortinget opptatt av at driften ved Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp kan videreføres i tråd med de rammene som rettshjelpsloven setter. Justisdepartementet er derfor nå i dialog med Oslo kommune med sikte på å komme til en løsning som gjør at rettshjelpstilbudet ved kontoret kan opprettholdes i tiden fremover. I den sammenheng har jeg lovet å bidra med noe mer midler enn opprinnelig forutsatt for å avhjelpe tiltakets virksomhet resten av inneværende år, forutsatt at Oslo kommune også bidrar.

Jeg viser for øvrig til at departementet gir tilskudd til en rekke andre rettshjelpstiltak i Oslo, som gir en bedre målretting av midlene mot de som har det aller vanskeligst. Blant annet har tilskuddet til Gatejuristen i Oslo i regi av Kirkens Bymisjon fått et betydelig løft for inneværende år.