Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1034 (2005-2006)
Innlevert: 13.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 21.06.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke konkrete grep vil statsråden ta overfor kommunene for å sikre at disse utarbeider tilsvarende handlingsplaner, tilpasset den enkelte kommune/fylkeskommune?

Begrunnelse

Oslo kommune har nylig fremlagt en egen detaljert og konkret handlingsplan for å motvirke diskriminering av homofile. I etterkant har det oppstått en debatt etter at Trondheims ordfører uttalte at hun ikke ønsket å utarbeide en tilsvarende plan. På bakgrunn av dette har statsråden anmodet trondheimsordføreren om å revurdere sitt standpunkt, samt oppfordret store kommuner og fylkeskommuner til å følge Oslo-modellen. I spørsmål nr. 58, datert 25. oktober 2005 fra undertegnede stilte jeg spørsmål hvorvidt statsråden var villig til å bistå kommunene økonomisk i arbeidet med utarbeidelsen av denne type planer. Dette ble besvart positivt, så fremt det forelå konkrete søknader på statsrådens bord. I etterkant av Oslo kommunes vedtak og Akershus fylkeskommunes mer begrensede vedtak i fylkets handlingsplan om å motvirke diskriminering av homofile, har så vidt meg bekjent ingen andre kommuner eller fylkeskommuner tatt initiativ til å få behandlet spørsmålet. En forutsetning for at Regjeringen effektivt skal kunne få "styrket lesbiske og homofiles rettigheter, støtte homofile og lesbiske i å leve åpent og aktivt motarbeide diskriminering" er at man følger opp lokalt.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd, utarbeidet av Oslos byråd, er en nyvinning med konkrete tiltak som vil bedre levekårene til en stor gruppe mennesker. Jeg gir all honnør til byrådsleder Erling Lae for planen. Jeg registrerer også med glede at Stavanger nå skal sette i gang et arbeid med en egen plan.

I ulike intervjuer har jeg gitt uttrykk for at flere bør følge Oslos eksempel. Jeg vil også skriftlig oppfordre de største byene i landet om å sette homopolitikken på dagsordenen ved å lage egne homoplaner. En plan vil være et nødvendig virkemiddel i arbeidet for å sikre lesbiskes og homofiles rettigheter, motarbeide diskriminering, synliggjøre gruppen og likestille homofile med heterofile.

I årets budsjett har Regjeringen økt innsatsen til det homopolitiske arbeidet. Jeg vil arbeide for en videre opptrapping neste år. Blant annet bør potten til prosjekter og tiltak for og av lesbiske og homofile styrkes ytterligere. Her vil det være mulig å søke om tilskudd til tiltak i regi av organisasjoner, kommuner og andre for å bedre homofile og lesbiskes hverdag.