Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1038 (2005-2006)
Innlevert: 14.06.2006
Sendt: 14.06.2006
Besvart: 21.06.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Under behandling av Innst. S. nr. 217 (2005-2006) i Stortinget 13. juni 2006, sa statsråden: "Når eg tidlegare har opplyst Stortinget om at eg arbeider med ei lovendring, synest forslaget som eit reint demonstrasjonsforslag."
Kan statsråden opplyse hvordan og når hun har orientert Stortinget om sitt arbeid med en lovendring i yrkestransportloven, hvor det åpnes for dispensasjon for personer over 70 år?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Dokument 8-forslaget viser selv til at statsråden har varslet om at kjøreseddelordningen er under vurdering. Dette ble gjort i brev av 9. mars 2006. I brev til transport- og kommunikasjonskomiteen, datert 22. mai 2006, er det vist til at dagens lov ikke gir adgang til å gi ettårig forlengelse av kjøreseddelen for personer over 70 år med helseattest slik punkt I i forslaget går ut på. Både en ev. oppheving av 70-årsgrensen og en generell dispensasjon krever lovendring og vurderingene vil bli gjort under ett.

Forslaget viser bl.a. til at Fremskrittspartiet tidligere har blitt orientert (9. mars 2003) om at departementet evaluerer kjøreseddelordningen. Jeg har ikke særskilt kommentert forslaget om dispensasjonsadgang utover det som er nevnt ovenfor, men spørsmålet om dispensasjoner kan ikke sees uavhengig av en fornyet gjennomgang av loven, når tidligere lov etter grundige forarbeider og høring nettopp ikke åpner for dispensasjoner. Med henvisning til brevet av 22. mai 2006 til komiteen og bakgrunnen for at regelverket er som det er, kunne jeg ikke forskuttere en lovendring gjennom å innlede en generell dispensasjonsadgang før det foreligger en ny, faglig kompetent vurdering av helserisikoen forbundet med høy alder. Jeg viser også til at et viktig spørsmål å få avklart i den forbindelse vil være om eksisterende ordning for helsekontroll ved fornying av kjøreseddel gjennom allmennlege er tilstrekkelig til å kunne fange opp helsemessige risikofaktorer som er relevante i forhold til problemstillingen, eller om det bør etableres spesielle kontrollorgan for dette formålet.

Disse opplysningene anser jeg har vært gjort kjent for Stortinget i tilstrekkelig grad, også sammenhengen mellom dispensasjoner og behovet for å se dette under ett med den generelle gjennomgangen av kjøreseddelordningen.