Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1044 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 15.06.2006
Besvart: 22.06.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Hvilke muligheter ser statsråden for at man i statsbudsjettet for 2007, eller via aktuelle støtteordninger, kan få vurdert investeringstilskudd for å få til resirkulering av norsk tekstilavfall?

Begrunnelse

Ultimat AS produserer miljøvennlig isolasjon i Østerrike, basert på tysk tekstilavfall (shoddy) til rimelig pris. Senhøstes 2006 vil produksjonen ta til i Norge (Søndre Land kommune). Ultimat AS har som målsetting sammen med Fretex å omforme det norske tekstilavfallet til shoddy. Utfordringen er at man mangler en moderne shoddymaskin. Tilskudd det er behov for er i størrelsesorden 12 mill. kr.
Ultimat AS uttaler at det bedriftsøkonomisk er meget gunstig for Ultimat AS å kjøpe shoddy fra Tyskland, selv når man tar med utgiftene for frakt til Norge.
I Innst. S. nr. 228 (2004-2005) uttaler energi- og miljøkomiteen følgende:

"Komiteens flertall, medlemmer av Arbeiderpartier, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til fremtidig forbud i 2009 mot deponering av tekstilavfall. Flertallet er kjent med planene til Ultimat AS om å bruke dette avfallet til resirkulering og produksjon av isoleringsmatter og at det er søkt om investeringstilskudd i en startfase. Flertallet ber om at denne problemstillingen blir vurdert og omtalt i statsbudsjettet for 2006."

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Tekstilavfall utgjør en relativt liten del av den totale avfallsstrømmen, med en årlig generert mengde på om lag 130 000 tonn. Av dette går om lag 13 pst. til ombruk og materialgjenvinning, 29 pst. til forbrenning med energiutnytting og 58 pst. til deponering. Det er i hovedsak Fretex (Frelsesarmeen) og UFF (U-landshjelp fra Folk til Folk) som i dag har et organisert system for innsamling og salg av brukte tekstiler.

Miljøverndepartementet har ikke funnet det formålstjenlig å innføre særskilte innsamlingsordninger eller investeringstilskudd for resirkulering av denne typen avfall.

Bedrifter som resirkulerer tekstilavfall kan på lik linje med alle andre bedrifter søke om støtte fra Innovasjon Norge, som forvalter midler fra Nærings- og handelsdepartementet til næringsutvikling. Innovasjon Norge er et særlovsselskap, og Nærings- og handelsdepartementet trer ikke inn i behandlingen av enkeltsaker.