Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2005-2006)
Innlevert: 15.06.2006
Sendt: 16.06.2006
Besvart: 28.06.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Ifølge Helse Nords planer er det stor fare for nedleggelse av både akuttmottaket i Mo i Rana og AMK-tjenesten ved sykehuset i Kirkenes. Dette er en strukturforandring i Helse Nords struktur og må som sådan godkjennes av statsråden.
Hvilke tilbud mener statsråden skal ligge inn i et akuttmottak, og vil statsråden opprettholde dagens struktur i Helse Nord?

Begrunnelse

Helse Nord dekker et stort geografisk område, som byr på strukturmessige utfordringer knyttet til å sikre sine innbyggere et fullverdig og godt tilbud innenfor helsetjenesten. Helse Nord har i likhet med de andre helseregionene økonomiske utfordringer knyttet til omstilling og effektivisering. Det er imidlertid undertegnedes syn at effektivisering og omstilling ikke skal gå ut over pasientenes tilbud og sikkerhet. En rekke kommuner har protestert høylytt mot planene om nedleggelse av akuttmottaket i Mo i Rana og AMK-tjenesten ved sykehuset i Kirkenes. Undertegnede er bekymret for utviklingen i strukturen i Helse Nord om disse planene blir realisert.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Befolkningen i alle deler av landet skal ha trygghet for at hjelpen er der når akutt skade og sykdom oppstår. Derfor har jeg stilt krav om at alle sykehus skal kunne stabilisere akutte sykdoms- og skadetilfeller. Hvordan behandlingskjeden deretter organiseres, vil være forskjellig for ulike sykdommer og skader. Et godt akuttmedisinsk tilbud er avhengig av et godt samspill mellom ambulansetjenesten og sykehusenes akuttfunksjoner. For noen pasienter starter behandlingen allerede i ambulansebilen eller ambulansehelikopteret. Noen pasienter vil bli sendt til og behandlet i lokalsykehuset, mens andre vil bli sendt videre til mer spesialisert sykehus - alt etter hvilken diagnose det gjelder. De forskjellige sykehusenes akuttmottak må være tilpasset det pasientgrunnlaget som sykehuset skal dekke. Siden dette kan variere fra sykehus til sykehus, er det viktig at tilbudene også kan variere fra sted til sted. Et sykehus som dekker en befolkning med mange eldre mennesker, vil ha større behov for en god kapasitet innen indremedisinske akutt-tjenester enn et sykehus som dekker en yngre befolkning. Helheten i hvordan ambulansetjenesten og akuttberedskapen er organisert, vil være avgjørende for kvaliteten i tilbudet.

Min rolle som helse- og omsorgsminister er, i samsvar med Stortingets føringer, å legge de overordnede rammene for hvordan sykehustjenesten skal være. Ellers ser jeg det som viktig at lokalsykehusene gis utviklingsmuligheter og at det gis rom for endringer i tråd med behovene for befolkningen i området. Dette er en oppgave for styrene i de regionale helseforetakene og styrene for de enkelte helseforetakene. Jeg har nå styrket den politiske representasjonen i styrene, slik at det blir lagt større vekt på innspill og synspunkter fra de lokale politiske miljøene også i enkeltsaker i tilknytning til omstillinger ved sykehusene.

Jeg er kjent med det vedtaket som Helse Nord har fattet ved sitt styremøte den 14. juni 2006 i saken om omstilling ved Helgelandsykehuset HF, og tar vedtaket som er gjort der til etterretning. Jeg vil likevel kort oppsummere endringene ved Helgelandssykehuset.

Helse Nord RHF skal ikke redusere eller legge ned akuttmottaket i Mo i Rana. men jeg er blitt orientert om at det jobbes for en hensiktsmessig struktur og ressursbruk i Helgelandssykehuset totalt. Som kjent består Helgelandssykehuset HF av sykehusene i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Det er én time med ambulanse mellom disse tre sykehusene. Helse Nord RHF har over år utredet og forberedt omlegging av den kirurgiske akuttberedskapen ved sykehuset i Mosjøen. Dette etter vedtak i foretaksmøte juni 2003. Man har hatt problemer med å rekruttere fagfolk til sykehuset over lang tid. Grenspesialiseringen innen kirurgiske fag gjør at det er vanskelig å rekruttere generelle kirurger til de minste sykehusene.

Den planlagte omleggingen innebærer at det ikke vil være kirurgisk akuttberedskap ved sykehuset i Mosjøen mellom kl. 18.00 og 08.00 og i helgene. De svært få tilfellene av øyeblikkelig hjelp som oppstår i dette tidsrommet vil bli brakt til Mo i Rana eller Sandnessjøen. I Mosjøen vil det være et felles akuttmottak, som vil gi stabiliserende behandling dersom det er behov for dette, samt at de vil ta seg av alle akutte henvendelser innen indremedisinske sykdommer. Jeg viser til saksforelegg og protokoll fra styremøte 14. juni 2006 i Helse Nord RHF hvor denne saken var grundig utredet.

Om AMK-strukturen i Finmark: Ikke minst er dette viktig i lys av erfaringene knyttet til nordområdene. Det er ikke aktuelt med nedleggelse av AMK-sentralen i Kirkenes. Imidlertid vil det alltid være viktig for meg at vi finner de beste faglige og økonomiske løsninger.

Når det gjelder helheten i sykehusstrukturen, vil Nasjonal helseplan være retningsgivende for utviklingen framover, og de prosessene som kommer i tilknytning til denne. Nasjonal helseplan vil bli presentert for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2007.