Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1060 (2005-2006)
Innlevert: 16.06.2006
Sendt: 19.06.2006
Besvart: 26.06.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden ta initiativ for å sørge for at dagens antallsbegrensning i samdrifter oppheves slik at norske bønder får en mulighet for flere alternative driftsformer og ikke tvinges til å avvikle driften, og vil statsråden videre også sørge for at den søknaden som er sendt fra bl.a. en gårdbruker fra Bondalen i Ørsta (Øvre Bondalen samdrift) og hans medsøkere finner sin løsning?

Begrunnelse

I Sunnmørsposten 15. juni kan vi lese om gårdbrukeren som har fått avslag på søknad om å få ta del i en samdrift sammen med seks andre bønder. Det er som sagt et tak på fem deltakere, men det er gitt en mulighet for dispensasjon. Bonden ser ingen annen mulighet enn å legge ned driften på gården sin.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Ved jordbruksforhandlingene i 2004 ble det vedtatt en rekke endringer i kvoteordningen for melk. Endringene som ble vedtatt, la til rette for økt fleksibilitet innenfor melkeproduksjonen. Avtalen innebar blant annet at kravet til egenaktivitet for medlemmer i samdrift ble avviklet. En viktig begrunnelse for å fjerne aktivitetskravet var at kravet ikke lot seg kontrollere på en tilfredsstillende måte. Samtidig ble det etablert en grense på maksimalt 5 deltakere ved etablering av nye samdrifter i melkeproduksjonen. Denne bestemmelsen trådte i kraft fra 1. juli 2004. Innføringen av antallsbegrensningen må sees i sammenheng med fjerningen av aktivitetskravet.

Jordbruksavtalen for perioden 1. juli 2006-30. juni 2007 innebærer at bestemmelsene om kvotetak i melkeproduksjon og bestemmelsene for samdrifter videreføres, herunder bestemmelsen om antallsbegrensning også av hensyn til behovet for forutsigbarhet i rammebetingelsene for de næringsdrivende i en langsiktig næring, mener jeg at det er riktig å videreføre hovedtrekkene i tidligere tiltak i kommende jordbruksavtaleperiode.

Når det gjelder den konkrete saken vedrørende ønske om etablering av samdrift i Bondalen, ligger denne under Statens landbruksforvaltnings ansvarsområde. Statens landbruksforvaltning har ansvaret for forvaltningen av det fastsatte kvoteregelverket, og i dette ligger også muligheten til i særlige tilfeller å dispensere fra bestemmelsene. Klagenemnda for kvoteordningen er klageinstans for vedtak fattet av Statens landbruksforvaltning.

Regelverket som det konkrete vedtaket bygger på, forskrift om kvoteordningen for melk, baserer seg på inngått jordbruksavtale mellom jordbruksavtalepartene om at taket på antall medlemmer i samdrift skal være fem. Klagenemndas avslag er således i tråd med det vedtatte regelverket. Regelverket åpner imidlertid for at det kan dispenseres fra regelverket i særlige tilfeller. Det skal imidlertid svært mye til for en slik dispensasjon. Hensynet til likebehandling av produsenter og respekt for det vedtatte regelverk tilsier at Klagenemnda er svært forsiktig med å dispensere. Jeg har ingen opplysninger som tilsier at Klagenemndas vurdering av dispensasjonsspørsmålet er mangelfull.

Jeg vil for øvrig peke på at en videreføring av melkeproduksjonen både i Ørsta og andre steder kan gjennomføres på andre måter enn ved etablering av samdrift med sju medlemmer.