Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1086 (2005-2006)
Innlevert: 23.06.2006
Sendt: 26.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det har blitt kjent at Mattilsynet ikke vil foreta sine rutinemessige kontroller av dagligvareforretninger og restauranter i sommer på grunn av ressursmangel. Dette er svært kritisk på grunn av de uheldige episodene som vi har hatt tidligere i år rundt matsikkerhet. Kontrollfunksjonen er den viktigste oppgaven Mattilsynet har.
Hva vil landbruks- og matministeren gjøre for at Mattilsynet opprettholder sin kontrollfunksjon også i sommer?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det faglige ansvaret for lovgivning og tilsyn på matområdet er delt mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ved kronprinsregentens resolusjon 19. desember 2003 nr. 1790 om myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og mattrygghet mv. matloven). Forhold knyttet til hygiene i dagligvareforretninger og restauranter faller inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. Landbruks- og matdepartementet er i tillegg administrativt ansvarlig departement for Mattilsynet.

Som administrativt ansvarlig for Mattilsynet forutsetter jeg at Mattilsynet til enhver tid prioriterer innsatsen innenfor eksisterende budsjettrammer, slik at denne blir mest mulig målrettet i forhold til etatens overordnede mål og de samordnede styringssignaler som er gitt fra departementet.

Mattilsynets hovedkontor opplyser at distriktskontorene generelt vil opprettholde tilsynsvirksomheten i sommer på linje med andre år. Tilsynsarbeidet innrettes i samsvar med etatens prioriteringer og i forhold til vedtatte tilsynskampanjer. Kommende høst skal det bl.a. gjennomføres en tilsynskampanje rettet mot dagligvarehandel og serveringssteder. I slike situasjoner er det vanlig at aktiviteten på området i tilliggende perioder blir noe begrenset.

Distriktskontorene har tidligere år gjerne hatt særlig fokus på dagligvareforretninger (spesielt kjøledisker) i den varme sommerperioden. Mattilsynets hovedkontor har ikke mottatt generelle signaler om noen annen lokal prioritering dette året. På den annen side har hovedkontoret fått meldinger om at relativt mange medarbeidere har opparbeidet seg svært mye plusstid, og det har vært begrensede muligheter til uttak av feriedager. Dette medfører at flere ønsker å ta ut flere feriedager denne sommeren enn i et normalår. Isolert sett, og ved enkelte distriktskontorer, kan dette føre til redusert tilsynsvirksomhet i en periode. Men også i denne situasjonen er det krav om at tilsynet skal innrettes mest mulig målrettet.

Samlet sett legger jeg til grunn at Mattilsynets tilsynsvirksomhet denne sommeren vil være på nivå med tidligere år. Man kan ikke se bort ifra at virksomheten ved enkelte distriktskontorer vil være redusert, men dette jevnes ut i den store sammenheng.