Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1092 (2005-2006)
Innlevert: 26.06.2006
Sendt: 27.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Jeg viser til mitt tidligere skriftlige spørsmål nr. 1010, datert 9. juni 2006, og tidligere skriftlig spørsmål nr. 977, datert 2. juni 2006, samt begrunnelser. Hvis man skal følge retorikken til statsråden, mener hun det er helt greit at et regiontogtilbud mellom Hallingdal og Oslo må delfinansieres av kommunene, staten og BTV-regionrådet, mens staten fullfinansierer et tilsvarende regiontogtilbud et annet sted.
Er det slik å forstå at statsråden vil ignorere valgløftene og lovnader i vinter, og ikke gjøre noe som helst?

Begrunnelse

Jeg registrerer at statsråden skyver ansvaret fra seg og legger det på tidligere statsråd, og nå også BTV-regionrådet (som nå har ansvaret, ikke Buskerud fylkeskommune som statsråden skriver).
Spesielt underlig blir hele saken når man parallelt vedtar at det ikke skal være regiontogforbindelse mellom Hallingdal og Oslo, og så opprettes det tilsvarende regiontogforbindelse mellom Gudbrandsdalen og Oslo som fullfinansieres av staten.
Vi kommer ikke unna sakens realiteter når det gjelder hva de rød-grønne partiene har lovet, både før og etter valgkampen, når det gjelder Vøgne. Regjeringen kommer heller ikke unna hva som står i Soria Moria-erklæringen. Det blir da noe underlig at man nå skylder på den forrige regjeringen og BTV-regionrådet. Statsråden kan uten tvil gjøre noe med saken hvis hun ønsker å få Vøgne på skinner igjen.
Videre stemte de rød-grønne partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet i BTV-regionrådet ned Fremskrittspartiets forslag som innebar at man fikk Vøgne på skinner igjen. Et initiativ om å få Vøgne på skinner igjen må etter min mening derfor komme fra statsråden.
Jeg vil også spesielt presisere at hallingdalkommunene i årevis har kjempet for Vøgne. Alle politiske vedtak har vært enstemmige.
Avslutningsvis registrerer jeg at statsråden også prøver å skylde på Fremskrittspartiet, fordi vi i vårt alternative budsjett for 2006 la opp til et kutt i posten kjøp av persontransport med tog. Jeg vil foreslå at statsråden i tiden fremover leser hele vårt alternative statsbudsjett og vårt partiprogram. Det statsråden da tydeligvis ikke har fått med seg, er at Fremskrittspartiet vil legge all persontransport med tog i Norge ut på anbud. Effektivisering og konkurranseutsetting av persontransport vil resultere bedre og billigere tilbud, slik at faktisk flere vil benytte seg av togtilbudet. Med andre ord flere kunder, bedre tilbud og mindre kostnader for det offentlige. Videre nevner ikke statsråden at Fremskrittspartiet også vil bruke 300 mill. kr på markedsføring av Norge som turistnasjon i utlandet, noe som uten tvil vil resultere i flere turister i Hallingdal. Altså flere togkunder. Videre så er mye av togmateriellet i Norge ganske gammelt. Dette kunne det uten problemer investeres i med mer bruk av oljefondet, via et utenlandsbudsjett, som ikke resulterer i inflasjon og høyere rente.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kjenner ikke til hvilke valgløfter eller lovnader stortingsrepresentant Rytman viser til. Det heller ikke sagt noe konkret om Vøgne i Soria Moria- erklæringen slik det framgår i begrunnelsen for spørsmålet. Når det gjelder togtilbudet Vøgne har jeg fulgt opp de løfter som ble gitt av Bondevik II- regjeringen og tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm, men som forrige regjering selv ikke oppfulgte i sitt budsjettforslag, slik det framgår av mitt svar av 13. juni d.å. på skriftlig spørsmål nr. 977 fra stortingsrepresentant Rytman.

Jeg forholder meg til Buskerud fylkeskommune i denne saken og som jeg har nevnt i mitt svar av 20. juni d.å. på skriftlig spørsmål nr. 1010 fra stortingsrepresentant Rytman, legger jeg stor vekt på at ansvarsoverføringen til Buskerud fylkeskommune er reell i den forstand at det er opp til fylkeskommunen selv å bestemme hvilken transportløsning som skal velges. Som en følge av dette, og for å opptre i tråd med de tilsagn som er gitt Buskerud fylkeskommune, fremholder jeg at jeg ikke vil foreta meg noe i saken.

Det er opp til Buskerud fylkeskommune, gjennom BTV-regionrådet, å ta stilling til anvendelsen av de midler som staten bevilger over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett.