Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1093 (2005-2006)
Innlevert: 26.06.2006
Sendt: 27.06.2006
Besvart: 03.07.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Blakstad skole i Asker har i flere år hatt et sosialpedagogisk prosjekt som heter "Pust UT". Skolen har innredet et rom der elever som har ulike problemer kan få komme og snakke med en voksen eller arbeide i ro. Prosjektet "Pust UT" er bemannet med en barnevernspedagog som veileder og samtalepartner for enkeltelever og små grupper. Dette er et flott forebyggende tiltak til glede for både elever og lærere. Erfaringer fra dette prosjektet burde spres til alle kommuner.
Ser statsråden behovet for erfaringsspredning og videreføring av prosjektet?

Begrunnelse

I merknadene til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, står det at "helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom gjennom tiltak for å styrke foreldrenes mestring av foreldrerollen, fremme barns og ungdoms lærings- og utviklingsmiljø og bidra til å legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen". Skolehelsetjenesten skal blant annet arbeide med tiltak som tar sikte på å fremme trivsel og velvære og bedre elevenes mulighet til å mestre de utfordringer og belastninger de utsettes for i dagliglivet.
Prosjektet Pust UT oppfyller målsettingen i forskriften om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. På grunn av dårlig økonomi blir Pust UT dessverre allikevel lagt ned fra og med neste skoleår. Skolen kan ikke videreføre prosjektet uten økte økonomiske rammer. Det er trist at gode tverrfaglige prosjekter som har en viktig forebyggende funksjon ikke får verken kommunal eller statlig støtte.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er enig i at det sosialpedagogiske prosjektet "Pust UT" ved Blakstad skole i Asker kommune som du beskriver, er et godt forebyggende tiltak. Når det gjelder spørsmålet om erfaringsspredning av prosjektet "Pust UT" vil jeg vise til Strategiplan for barn og unges psykiske helse, tiltak nr. 29 Helsefremmende skoler (HEFRES). HEFRES er en del av et Europeisk nettverk av helsefremmende skoler og et samarbeidsprosjekt mellom Verdens helseorganisasjon, EU og Europarådet. HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen er nasjonalt ressurssenter og har ansvaret for utvikling og drift av det nasjonale prosjektet. Hovedmålsetting for prosjektet er å oppnå god helse og sunn livsstil ved skolen. Målsettingen søkes nådd ved å utvikle et trygt og helsefremmende sosialt og fysisk miljø gjennom samarbeid mellom ansatte og elever ved skolen, hjem, skolehelsetjenesten og lokalmiljøet. Læringssenteret, nå Utdanningsdirektoratet, har i samarbeid med HEMIL-senteret utviklet nettbaserte læringsressurser "Helse og trivsel i skolen" som en oppfølging av HEFRES-prosjektet. "Helse og trivsel i skolen" er tilgjengelig på Internett (www.miljolare.no). Det ville være naturlig å få vurdert om erfaringer fra prosjektet "Pust UT" kan spres via konseptet "Helse og trivsel i skolen".

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at tjenesten arbeider med å fremme barns og unges oppvekstmiljø. Når det gjelder skolehelsetjenesten, som jeg er veldig opptatt av skal være et godt tilbud, så har denne tjenesten en avgjørende rolle som støttespiller i arbeidet med å fremme elevenes helse. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skole, elever og foreldre arbeide for å skape en helsefremmende skole gjennom å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet. Skolehelsetjenesten vil derfor være en viktig samarbeidspartner for skolen i arbeidet med å tilrettelegge forebyggende tiltak i skolemiljøet.

Det er kommunens ansvar å tilby og dimensjonere omfanget av helsestasjons- og skolehelsetjenesten til målgruppene. Når det gjelder videreføring av prosjektet ved Blakstad skole, oppfatter jeg derfor dette til å være en prioritering og beslutning som faller inn under kommunens ansvarsområde.