Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1099 (2005-2006)
Innlevert: 27.06.2006
Sendt: 28.06.2006
Besvart: 04.07.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Den økonomiske krisen ved NAC på Bardufoss er et faktum og skolen har ikke lenger midler til drift. Det skjer samtidig som Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har pekt på dette flyskolemiljøet som det man ønsker å bygge en fremtidig nasjonal trafikkflygerutdanning på.
Mener statsråden fortsatt at det skal satses på Bardufoss/Tromsø-alternativet og hva vil statsråden i så fall foreta seg for å redde landets mest kompetente fagmiljø innenfor flygerutdanning fra konkurs?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål om denne saken, datert 9. juni 2006. I sitt svar til undertegnede 14. juni skriver statsråden: "Jeg er kjent med den økonomiske situasjonen ved NAC og vil kontinuerlig vurdere utviklingen i tråd med Stortingets behandling av saken." Flyskolen lå som kjent ikke inne med bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, men har fortsatt til gode å få utbetalt de 4,5 mill. kr som Stortinget bevilget ved budsjettbehandlingen i desember 2005. Dette var midler som skulle holde driften i gang inntil den tverrdepartementale arbeidsgruppen hadde fremlagt sin innstilling. Deretter måtte det forutsettes egen sak fra Regjeringens side om hvordan en nasjonal flygerutdanning skulle bygges opp, dimensjonering og finansiering. Når sak om dette ikke ble fremlagt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2006, betyr det at NAC vil få ytterligere økonomiske problemer i påvente av statsbudsjett 2007. I realiteten står virksomheten nå uten finansiering for høsten 2006.
Klagen til ESA ble fremmet på et tidlig tidspunkt og det er selvsagt kritisk for NAC når departementet likevel ikke vil utbetale de allerede bevilgede 4,5 mill. kr før klagen er avgjort.
Spørsmålet blir da hvordan Kunnskapsdepartementet kan medvirke til en snarlig avgjørelse hos ESA. Et helt annet og prinsipielt spørsmål er i hvilken grad ESA kan overprøve en politisk beslutning om hvilket fagmiljø man vil bygge en nasjonal flygerutdanning på. Det er under alle omstendigheter viktig å få utløst midler til NAC for å unngå at det faglige miljøet går i oppløsning når Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett har understreket at det er dette flygeropplæringsmiljøet som fremstår som det mest kompetente i Norge.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Regjeringen står fast på at en eventuell framtidig statlig finansiert trafikkflygerutdanning bør bygge på miljøet på Bardufoss/Tromsø. Jeg er kjent med den informasjonen som har framkommet fra NAC om den økonomiske situasjonen for skolen, og synes den er uheldig i forhold til Regjeringens ønske om å etablere en statlig finansiert trafikkflygerutdanning i regionen.

Som Stortinget er informert om, ble vi i brev mottatt 23. mars i år gjort oppmerksom på at det var sendt klage til EFTA Surveillance Authority (ESA) med påstand om at tilskudd til NAC i 2005 var utbetalt i strid med statsstøttereglene. Videre måtte tilskuddet for 2006, ifølge klageren, være notifisert og godkjent av ESA før utbetaling kunne skje.

Det er viktig for Regjeringen å få avklart disse spørsmålene om overholdelse av statsstøttereglene. Kunnskapsdepartementet har redegjort for saken i brev til ESA av 12. mai 2006. Vårt primære synspunkt er at utdanning er et nasjonalt ansvar som faller utenfor regelverket om statsstøtte, men hvor langt statsstøttereglene rekker i forhold til utdanning er rettslig noe uavklart. Kunnskapsdepartementet vurderer derfor sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som forvalter reglene om offentlig støtte, hvilke løsninger som er egnet for å få en raskest mulig avklaring av tilskuddet til NAC i forhold til statsstøtteregelverket. Vi følger behandlingen i ESA og vil anmode om å få en rask avklaring på klagesaken. Videre tar vi sikte på å notifisere støtten, slik at vi har en forent oppfatning av hvilke rammer utbetaling kan skje innenfor i tiden fremover.