Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1103 (2005-2006)
Innlevert: 29.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 18.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Har samferdselsministeren vurdert de støymessige konsekvensene av Luftfartstilsynets forslag til nye forskrifter for Oslo Lufthavn Gardermoen og de kostnadene forslaget vil innebære for Oslo Lufthavn, og har samferdselsministeren vurdert alternative løsninger?

Begrunnelse

Samferdselsministeren skal om ikke lenge vedta nye forskrifter for Oslo Lufthavn Gardermoen. Luftfartstilsynet foreslår i sitt forslag til nye forskrifter om omlegging fra segregert til fleksibel banebruk. Dette har alle flyplassens nabokommuner, samt alle tunge aktører, som Helsedepartementet, fylkesmannen i Akershus, Norsk Folkehelseinstitutt, gått imot. Meg bekjent har alle moderne store flyplasser i Europa, som Heathrow, München, Arlanda, segregert banebruk til tross for større flyaktivitet enn Oslo Lufthavns prognoser. En omlegging av flymønsteret fra segregert til fleksibel banebruk vil få store konsekvenser for befolkningen i nærmiljøet til Gardermoen i og med at støybildet vil øke. Ifølge Luftfartstilsynet vil den økte støyen være innenfor det tillatte. Men høyesterettsdommen fra april 2006 samt støykravene beskrevet i Handlingsplanen for det nasjonale støymålet har strengere støykrav og vil kunne definere den økte støyen som skadelig og erstatningspliktig. En omlegging fra segregert til fleksibel banebruk vil derfor kunne medføre kostbare erstatninger for Oslo Lufthavn. Flyplassens økte kapasitetsbehov kan løses på andre og mindre kostnadskrevende måter:

1) Man kan utnytte flyplassens kapasitet ved å sikre raskere avkjøringsmuligheter fra rullebanen.
Dette har Norconsult påpekt i sin rapport til Samferdselsdepartementet.
2) Man kan kjøpe teknologisk utstyr, som sequencing computer, jf. Norconsults rapport.
3) Man kan spre flygningene bedre over hele dagen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: På bakgrunn av Luftfartstilsynets forslag til ny forskrift om støyforebygging på Oslo Lufthavn, Gardermoen, arbeider Samferdselsdepartementet nå med fastsettelsen av forskriften. Av konsekvenser som nøye vurderes i dette arbeidet, kan nevnes flysikkerhet, operative forhold, flystøy og økonomiske konsekvenser. Mange alternative operative løsninger blir vurdert. Det er lagt opp til at forskriften kan fastsettes i løpet av høsten.