Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1110 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 17.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): I forbindelse med en befaring på riksveg 60 mellom Olden og Innvik sier samferdselsministeren til Fjordingen den 7. juni 2006 at "folk i Sogn og Fjordane bør presse på for å få meir vegpengar".
Hva mener samferdselsministeren at befolkningen konkret bør gjøre for å få fart på denne aktuelle vegstrekningen?


Begrunnelse

Riksveg 60 Olden-Innvik er en av de sterkest trafikkerte og dårligste veiene i Sogn og Fjordane med en veistandard som er den samme som ved åpningen i 1936.
Dette er den viktigste parsellen på strekningen Bergen-Trondheim. Døgntrafikk om sommeren er ca. 2 000 kjøretøy. Det er stor tungtrafikk hele året, og fremkomsten er særlig vanskelig om sommeren. Veien har mange flaskehalser med smale og livsfarlige partier. Strekningen har hvert år en rekke trafikkuhell. Hver dag går det 12 ekspressbussruter, i tillegg til lokalbusser og skolebusser. Strekningen er arbeidsvei for flere hundre personer og skolevei for mange barn hver dag. På og langs veien går det stadig stein og ras. Det er stor og økende turisttrafikk til og fra Stryn kommune, men turoperatører frarår turister å kjøre veien midt på sommeren. For næringslivet i Stryn kommune er opprustning av denne veien en av faktorene for videre suksess. Uttrykningskjøretøy har problemer med å komme frem.
Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm la inn 8 mill. kr til denne strekningen.
Venstre la i sitt reviderte nasjonalbudsjett inn 50 mill. kr til denne strekningen. Dette ble beklageligvis nedstemt av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.
Ordførere og næringsliv har hatt flere møter både med Stortinget og Samferdselsdepartementet. Undertegnede ønsker nå svar på hva mer som kan gjøres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Strekningen Innvik-Olden på rikveg 60 er en del av det øvrige riksvegnettet. Fylkeskommunen har som kjent avgjørende innflytelse på prioriteringer innenfor fylkesfordelt ramme til investeringer i øvrige riksvegnett, innenfor de føringer som er fastlagt av Stortinget og Samferdselsdepartementet.

Når det gjelder prioritering av strekningen riksveg 60 Olden-Innvik, er det derfor fylkeskommunen som er rette instans. Jeg på min side vil fortsette å arbeide aktivt for å få økt de samlede bevilgningene til vegformål.