Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2005-2006)
Innlevert: 30.06.2006
Sendt: 30.06.2006
Besvart: 18.07.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å hindre nedleggelse av Larvik trafikkstasjon?

Begrunnelse

I et høringsnotat Statens vegvesen har sendt ut til høring, legges det opp til at trafikkstasjonen i Larvik skal legges ned og erstattes av et servicekontor. I tillegg er det kjent at leieavtalen ved Larvik trafikkstasjon er gått ut eller er i ferd med å gå ut. Etter det jeg har forstått, har statsråden engasjert seg for at trafikkstasjoner ikke skal legges ned.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I oktober 2005 ba jeg Statens vegvesen stanse videre endringer i tilbud inntil det foreligger en helhetlig plan for tjenestetilbudet hvor brukerne av trafikkstasjonene kan få et godt og tilgjengelig tilbud i hele landet.

Statens vegvesen har på denne bakgrunn fremmet forslag til helhetlig plan for tjenestetilbudet for brukerne av Statens vegvesens trafikkstasjonstjenester. Forslaget er sendt til høring til lokale og sentrale instanser og høringsfristen er 15. september 2006.

Jeg vil understreke at forslaget fra Statens vegvesen ikke er politisk behandlet.

Forslaget innebærer at det etableres et kundesenter i Larvik. I Larvik er imidlertid situasjonen slik at leieavtalen for eksisterende lokaler går ut 31. desember 2006 og fornyelse for to nye år måtte avgjøres i juni.

Dersom resultatet av høringen tilsier at tilbudet ved Larvik trafikkstasjon bør opprettholdes, vil driften bli etablert i andre lokaler. Forutsetningen er da at tilgjengelighet for brukerne i Larvik-området ikke blir dårligere og at leieforholdet ikke avsluttes før nye lokaler er sikret.

Etter at høringen av Vegvesenets forslag er avsluttet, skal Vegdirektoratet legge sitt endelige forslag fram for departementet. Jeg vil da ta stilling til planen, inklusiv spørsmålet om tjenestetilbudet i Larvik.

Tilleggssvar 16. oktober 2006:

Jeg viser til brev 31. august 2006 hvor Fremskrittspartiets stortingsgruppe stiller oppfølgingsspørsmål til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1112 om Larvik trafikkstasjon.

Forutsetningen er, som nevnt i mitt svar på spørsmål nr. 1112, at dersom resultatet av høringen skulle bli at tilbudet i Larvik skal opprettholdes slik det er i dag, skal driften etableres i andre lokaler. Det er tjenestetilbudet som står sentralt i høringen. Av mindre betydning vil være hvilke lokaler tjenestene ytes fra, så lenge flytting av tjenestetilbud skjer uten at tilgjengeligheten for brukerne i Larvik-området ikke blir dårligere.

Årsaken til at Statens vegvesen har valgt å ikke fornye leieavtalen for Larvik trafikkstasjon er bl.a. at stasjonen ikke tilfredsstiller HMS-krav til utforming av bygget og at stasjonen ikke er dimensjonert i forhold til etterspørselen. Statens vegvesen har derfor sett seg bedre tjent med å søke etter nye lokaler dersom det skulle bli aktuelt, fremfor å skulle gjøre nødvendige og kostbare investeringer i en gammel stasjon som ikke er tilpasset dagens behov. Til orientering har Statens vegvesen en dialog med eier med tanke på mulig forlengelse av leieforholdet inntil beslutning om struktur er tatt, men eier har så langt ikke vært villig til å akseptere en kortere forlengelse enn to år.