Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1122 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 11.09.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Fylkesskattekontoret i Oslo avslører skatteunndragelser i renholdsbransjen på 26 mill. kr hittil i år. Seriøse bedrifter utkonkurreres av de som driver med svart arbeid, sosial dumping og helseskadelige arbeidsforhold. Arbeidstakere blir grovt utnyttet og påføres helseskader. Ordningen Ren utvikling er reetablert for å sikre seriøse forhold. Det er svært viktig at offentlig sektor kun bruker seriøse firmaer til oppdrag.
Hvordan sikrer Regjeringen dette i all statlig virksomhet?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg er enig med representanten Andersen i at det er viktig at staten kun bruker seriøse firma til oppdrag. Det er imidlertid den enkelte virksomhet selv, innenfor visse gitte rammer, som har ansvar for at så skjer. Regjeringen har flere virkemidler som skal sikre dette.

Regelverket for offentlige innkjøp, som gjelder både statlig og kommunal sektor, krever at de som vil delta i konkurranser om offentlige kontrakter skal levere dokumentasjon på at skatter og avgifter er innbetalt, og at regler for helse, miljø og sikkerhet er overholdt. I det gjeldende regelverket inntrer denne plikten når kontraktens verdi overstiger den nasjonale terskelverdien. Da den forrige regjeringen i september i fjor hevet den nasjonale terskelverdien til 500 000 kr, falt kravet til innlevering av HMS-egenerklæring og skatteattest bort for innkjøp mellom 200 000 og 500 000 kr. Generelt er det positivt med en reduksjon av dokumentasjonsbyrden til leverandørene, men en fjerning av disse dokumentasjonskravene kan gi en ikke ønsket konkurransefordel for useriøse virksomheter. For å støtte opp under seriøse leverandører besluttet Regjeringen å innføre et krav om innlevering av skatteattest fra alle tilbydere ved anskaffelser over 100 000 kr. I tillegg må de som vinner kontrakten levere HMS-egenerklæring ved kjøp over 100 000 kr.

Statlige etater er videre, gjennom rundskriv nr. 2/2005, pålagt å følge ILO-konvensjon nr. 94 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige arbeidskontrakter. Rent praktisk innebærer dette at når statlige etater inngår kontrakter om tjenester og bygg- og anleggsarbeid over EØS-terskelverdien, så skal kontraktene inneholde klausuler som sikrer arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de som gjelder for samme type arbeid innenfor samme distrikt.

Videre må de enkelte statlige virksomheter foreta en grundig saksbehandling, hente inn eventuelle manglende opplysninger og gjøre de nødvendige vurderinger av de firmaer som de ønsker å engasjere.

Jeg mener også at åpenhet om disse problemstillingene kan bidra til å ha oppmerksomheten rettet mot dette området, og dette vil trolig også bidra til at useriøse firma lukes ut.

I tillegg vil jeg rose de deler av næringslivet, kanskje særlig renholdsbransjen, som selv setter søkelyset på dette. Slik bidrar de ikke bare til en mer rettferdig konkurranse, men de styrker også stillingen til de seriøse aktørene i næringslivet. Staten kan imidlertid ikke oppfordre til bruk av bestemte firma som er medlemmer av navngitte sammenslutninger eller ordninger, f.eks. "Ren utvikling", fordi dette vil virke urettferdig overfor de seriøse firmaer som ikke er medlemmer av slike ordninger.

Et spørsmål som kan reises i denne forbindelse, er om staten kunne etablere en slags sertifiserings- eller godkjenningsordning for seriøse firma. Før man kan si om dette ville være en farbar vei å gå, må spørsmålet eventuelt utredes nøye. Regjeringen vil uansett fortsette arbeidet med å ha stor grad av åpenhet rundt denne problemstillingen, og ikke minst også markere sterkere overfor de statlige lederne at de har et ansvar for at nettopp deres etat eller virksomhet ikke bruker useriøse firma.