Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1125 (2005-2006)
Innlevert: 01.09.2006
Sendt: 01.09.2006
Besvart: 08.09.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Terramar AS har gjennomført en ekstern kvalitetssikrings av fylkesvei 107 Jondalstunnelen i Hordaland. Prosjektet er et fylkesveiprosjekt med delvis bompengefinansiering og må godkjennes av Stortinget. Samferdselsdepartementet har vedtatt at prosjektet skal kvalitetssikres som et ordinært riksveiprosjekt. Kvalitetssikringsrapport forelå 22. juni 2006, men er unntatt offentlighet.
Vil statsråden straks sørge for at kvalitetssikringsrapporten om fylkesvei 107 Jondalstunnelen blir omklassifisert til et offentlig dokument?

Begrunnelse

Samferdselsdepartementets håndtering av saken fremstår som underlig.
Prosjektet er et fylkesveiprosjekt, det siste på såkalt "overgangsordning" knyttet til omlegging av finansieringsopplegget for offentlige veier. Fylkeskommunen er tiltakshaver, og vil sammen med berørte kommuner, næringsliv i regionen finansiere prosjektet. Det ligger også inne en andel bompenger. Av samlet beløp på ca. 530 mill. kr bidrar staten med 50 mill. kr.
Som tiltakshaver har fylkeskommunen i 2004 gjennomført kvalitetssikring etter gjeldende regelverk for statlige investeringer over 500 mill. kr. Dette arbeidet ble utført i 2004 av konsulentselskapet Dovre, et av de konsulentselskaper som er godkjent av Forsvarsdepartementet for slike oppdrag. Den rapporten var og er offentlig.
Det fremstår som underlig at ikke Samferdselsdepartementet lot Dovre ajourføre sin rapport fra 2004 dersom Samferdselsdepartementet mente det var behov for ny rapport, og det fremstår som underlig at ikke rapporten utarbeidet i 2006 er offentlig når tilsvarende rapport om samme prosjekt utarbeidet innenfor samme regelverk i 2004 var fullt offentlig.
I tillegg vil jeg peke på at Samferdselsdepartementet i andre store prosjekt har overlatt til tiltakshaver å utarbeide kvalitetssikringsrapporter; jeg viser spesielt til Bergensprogrammet og Bybaneprosjektet i dette programmet der Samferdselsdepartementet på spørsmål knyttet til dette programmet eksplisitt har svart at ansvaret for kvalitetssikringen ligger hos tiltakshaver og at Samferdselsdepartementets ansvar i så måte er å forsikre seg om at kvalitetssikringen er gjennomført etter gjeldende regler.
Endelig viser jeg til at usikkerheten knyttet til prosjekt Jondalstunnelen når det gjelder anleggskostnader må antas å være liten. Helt identisk lik tunnel (Folgefonntunnelen) er bygget for få år siden i nærområdet til Jondalstunnelen. Anlegg på E134 (Rullestadjuvet) som nettopp er ferdigstilt ligger også i nærområde og gir oppdatert kunnskap og erfaringstall.
Endelig viser jeg til brev fra Hordaland fylkeskommune datert 31. august 2006 til Kommunal- og regionaldepartementet der man ber KAD vurdere om klassifisering, av rapporten som unntatt offentlighet er forsvarlig og avklare dette med lovavdelingen i Justisdepartementet.
Jeg er klar over at Fylkesutvalget i Hordaland på sitt møte 23. august 2006 da sak om kvalitetssikringsrapporten ble behandlet fikk den fremlagt (innsyn på møtet), men etter mitt syn fremstår dette som uforsvarlig i forhold til fylkeskommunens ansvar som tiltakshaver for prosjektet.
Jondalstunnelen er også et regionalt prosjekt med stor regional oppslutning og som derfor har stor offentlig interesse. Jeg håper derfor at statsråden snarest kan sørge for at rapporten offentliggjøres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først få minne om at ordningen med ekstern kvalitetssikring av store statlige investeringer formelt sett er tillagt Finansdepartementet. Igangsetting av konkrete kvalitetssikringsoppdrag blir foretatt i samråd mellom fagdepartement og Finansdepartementet, ikke av fagdepartementet alene.

Etablert praksis ved konkrete kvalitetssikringsoppdrag (KS2) på vegsiden er at kvalitetssikringsrapporten skal unntas offentlighet frem til Stortinget er blitt gjort kjent med resultatet fra kvalitetssikringen. Dette skjer vanligvis når prosjektet tas opp til bevilgning eller ved at det fremmes bompengeproposisjon. Bakgrunnen er hensynet til informasjonsplikten overfor Stortinget. Unntak er knyttet til OPS-prosjekter, der rapportene har vært unntatt offentlighet til det er inngått kontrakt med OPS-selskapet. Praksisen er etablert i samråd mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune behandlet kvalitetssikringsrapporten om fylkesvei 107 Jondalstunnelen i møte 23. august 2006. Fylkeskommunen hadde i forkant av behandlingen bedt Samferdselsdepartementet om at kvalitetssikringsrapporten ble åpnet for offentlig innsyn. På bakgrunn av dagens praksis valgte jeg å ikke etterkomme et slikt ønske.

Fylkesutvalget i Hordaland fylkeskommune uttaler i sitt vedtak fra behandlingen av rapporten 23. august 2006 at rapporten ikke skal kunne unntas fra offentliggjøring. De har også tatt opp saken med Kommunal- og regionaldepartementet.

Jeg har vurdert saken på nytt, og kommet til at rapporten likevel bør kunne vurderes offentliggjort, men først etter at Samferdselsdepartementet i samråd med Vegdirektoratet har gjennomgått rapporten med sikte på å vurdere om enkelte deler av rapporten likevel bør unntas fra offentlig innsyn ut fra anbudskritiske forhold og målet om en forsvarlig gjennomføring av økonomistyringen ved vedkommende prosjekt. En slik vurdering vil bli foretatt raskt.

Jeg vil til slutt få påpeke at Samferdselsdepartementet på et generelt grunnlag er i gang med å gjennomgå erfaringen med dagens offentliggjøringspraksis med sikte på eventuelle endringer. Ny praksis vil bli etablert så snart som mulig og i samråd med Finansdepartementet.