Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1146 (2005-2006)
Innlevert: 04.09.2006
Sendt: 05.09.2006
Besvart: 12.09.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å sikre at den politiske styringen av helseforetakene er i samsvar med lov om helseforetak, som er vedtatt av Stortinget?

Begrunnelse

Det fremgår av et oppslag i avisen Firda 1. september 2006 at samferdselsminister Liv Signe Navarsete tok telefonkontakt med et styremedlem i Helse Førde for å drøfte spørsmål om strukturendringer i helseforetaket. Styreleder i helseforetaket, Clara Øberg, uttaler at dette anses som en uryddig politisk innblanding i styrets arbeid. Kritikken blir tilbakevist av samferdselsministeren.
Regjeringen Stoltenberg I fremmet forslag om endringer i organiseringen av sykehusene i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001). Stortingets flertall sluttet seg til forslaget om en foretaksmodell i Innst. O. nr. 118 (2000-2001). Et sentralt element i reformen var å skille mellom overordnet politisk styring og løpende administrativ drift av sykehusene. Foretaksmodellen forutsetter at staten skal utøve sin eierstyring overfor helseforetakene gjennom foretaksmøtet, jf. lov om helseforetak § 16. Det heter eksplisitt i bestemmelsen at staten som eier ikke skal utøve eierstyring i foretakene utenom foretaksmøtet. For øvrig er bevilgningene til helseforetakene og styring gjennom lov- og rammeverk sentrale virkemidler i den politiske styringen av sykehusenes virksomhet.
På bakgrunn av Stortingets vedtak om hvordan styringen av helseforetakene skal ivaretas, fremstår det som klart uryddig at medlemmer av Regjeringen forsøker å påvirke beslutninger i helseforetak utenom de formelle styringslinjene.
En slik praksis sår tvil om hvem som har det reelle ansvaret for beslutninger som fattes. For øvrig er det avgjørende at det er åpenhet om den politiske styringen av helseforetakene, og at denne ikke foregår i lukkede, uformelle fora.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Den overordnede politiske styring som staten utøver i egenskap av å være eier av helseforetak, skjer i samsvar med helseforetakslovens system. Eierstyringen fra Helse- og omsorgsdepartementet vis-à-vis regionale helseforetak, og fra regionale helseforetak overfor underliggende helseforetak, ivaretas i samsvar med styringsmodell som er etablert for spesialisthelsetjenesten gjennom helseforetaksmodellen.

I sin begrunnelse for spørsmålet uttaler representanten Lønning at det er "avgjørende at det er åpenhet om den politiske styringen av helseforetakene, og at denne ikke foregår i lukkede, uformelle fora". Dette er et syn jeg deler, og det er ikke tvil om at eierstyring kun kan utøves gjennom formelle fora. Jeg viser ellers til endring som er skjedd ved at et flertall av eieroppnevnte styremedlemmer i foretakene nå er oppnevnt blant foreslåtte folkevalgte fra fylkeskommuner og kommuner, som har styrket styrene med personer med erfaring fra åpne beslutningssystemer. Jeg viser også til generell åpenhet omkring styrenes arbeid og foretakenes virksomhet, ved at styremøter er åpne for publikum.

Det pågår en rekke omstillingssaker i ulike helseforetak som vekker engasjement lokalt, også i Sogn og Fjordane. Generelt vil jeg si at det er vesentlig forskjell på styring og dialog mellom ulike aktører om aktuelle saker. Men det er ikke usikkerhet om hvilken kompetanse styrene har i forhold til sin eier, og eventuelle uformelle samtaler rokker ikke ved hvordan den formelle eierstyringen ivaretas.